Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: On board ship administration
Tác giả: IMO
Từ khóa/ Chủ đề: An toàn hàng hải
Hàng hải quốc tế
Huấn luyện
Quản lý đội tàu
Tóm tắt: Ship administration concepts. Background learning for ship administration. SHip administration practice. Group assignments. Guidance on group assignment. Plates, which can be used to make overhead projector transparencies. Assembly resolution A.647(16). IMO guidelines on management for the safe operation of ships and for pollution prevention
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1992
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 510 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 12/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
Skip Navigation Links.