CSDL Tài liệu in

  • Tổng số ấn phẩm đơn bản: 28016    Tổng số xếp giá: 154993
  • Tổng số ấn phẩm định kỳ: 250

Tài liệu mới

 
STTNhan đề
1 Kỹ năng thuyết trình hiệu quả = Successful skill - present for success / Ali...
2 Thiết kế tổ chức thi công triền ngang 6500 DWT-Công ty TNHH MTV đóng tàu Bạch ...
3 Thiết kế bản vẽ thi công cầu cảng 20.000 DWT-Cảng Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh / Vũ ...
4 Thiết kế bản vẽ thi công cầu tàu 3000 DWT công ty TNHH MTV Goldriver Phường Hù...
5 Thiết kế bản vẽ thi công cầu tàu thuộc dự án nâng cấp cảng Tiên Sa-Đà Nẵng gia...

Tài liệu được mượn nhiều nhất

 
STTNhan đề
1 Kinh tế học vi mô / Bộ giáo dục và đào tạo (57)
2 101 bài tập kinh tế vi mô chọn lọc/ Phạm Văn Minh chủ biên (39)
3 Lý thuyết tài chính tiền tệ/ Nguyễn Ngọc Hùng (31)
4 Bài tập cơ học kết cấu. Tâp 2, Hệ siêu tĩnh / Lều Thọ Trình, Nguyễn Mạnh Yê... (28)
5 Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin / Bộ giáo dục và ... (23)

CSDL Tài liệu số

  • Tổng số tài liệu số: 2078
  • Tổng số tệp tin tài liệu số: 2177

Tài liệu mới

Tài liệu quan tâm nhiều

Tìm kiếm:

 

Trang bạn đọc

Số thẻ:
Mật khẩu:

Lịch làm việc: 5/  2019

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Vùng hiển thị lịch
Kho:

Z39.50

Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến

Góp ý

Đóng góp ý kiến cho thư viện