CSDL Tài liệu in

  • Tổng số ấn phẩm đơn bản: 28916    Tổng số xếp giá: 153227
  • Tổng số ấn phẩm định kỳ: 222

Tài liệu mới

 
STTNhan đề
1 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị chi phí sản xuất kinh doanh của ...
2 Hoàn thiện công tác phân tích tài chính khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng ...
3 Một số biện pháp hoàn thiện công tác giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạ...
4 Một số biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo để phát triển nguồn nhân lực tại ...
5 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần ...

Tài liệu được mượn nhiều nhất

 
STTNhan đề
1 Máy tính Phòng đọc điện tử số 2 / Nguyễn Văn Đức (2138)
2 Bài tập cơ sở kỹ thuật nhiệt/ Phạm Lê Dần, Đặng Quốc Phú (77)
3 Bài tập kinh tế vĩ mô (41)
4 Bài tập cơ học kết cấu. Tâp 2, Hệ siêu tĩnh / Lều Thọ Trình, Nguyễn Mạnh Yê... (38)
5 Bài tập sức bền vật liệu/ Bùi Trọng Lựu, Nguyễn Văn Vượng (33)

CSDL Tài liệu số

  • Tổng số tài liệu số: 1964
  • Tổng số tệp tin tài liệu số: 2055

Tài liệu mới

Tài liệu quan tâm nhiều

Tìm kiếm:

 

Trang bạn đọc

Số thẻ:
Mật khẩu:

Lịch làm việc: 2/  2017

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Vùng hiển thị lịch
Kho:

Z39.50

Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến

Góp ý

Đóng góp ý kiến cho thư viện