CSDL Tài liệu in

  • Tổng số ấn phẩm đơn bản: 26873    Tổng số xếp giá: 136239
  • Tổng số ấn phẩm định kỳ: 223

Tài liệu mới

 

Tài liệu được mượn nhiều nhất

 
STTNhan đề
1 Máy tính Phòng đọc điện tử số 2 / Nguyễn Văn Đức (2919)
2 Bài tập cơ học kết cấu. Tâp 2, Hệ siêu tĩnh / Lều Thọ Trình, Nguyễn Mạnh Yê... (51)
3 Ứng dụng phần mềm Lingo 13.0 For Windows để giải các bài toán tối ưu trong kin... (35)
4 Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí. Tập 1/ Trịnh Chất, Lê Văn Uyển (30)
5 Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí. Tập 2/ Trịnh Chất, Lê Văn Uyển (26)

CSDL Tài liệu số

  • Tổng số tài liệu số: 2006
  • Tổng số tệp tin tài liệu số: 2105

Tài liệu mới

Tài liệu quan tâm nhiều

Tìm kiếm:

 

Trang bạn đọc

Số thẻ:
Mật khẩu:

Lịch làm việc: 7/  2017

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Vùng hiển thị lịch
Kho:

Z39.50

Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến

Góp ý

Đóng góp ý kiến cho thư viện