Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Thermodynamics for engineers
Tác giả: Kenneth A. Kroos, Merle C. Potter
Từ khóa/ Chủ đề: Tiếng Anh
Thermodynamics
Nhiệt động học
Máy tàu biển
Tóm tắt: Basic concepts and systems of units. Properties of pure substances. The first law for systems. The first law applied to control volumes.
Nhà xuất bản: Cengage Learning
Người biên mục: NVD
Năm xuất bản: 2015
Ngôn ngữ: Eng
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 567p.
DEMO TRUONG TIN: 621.402
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 22/05/2018 Điểm bình chọn:
1.0
Chuyên đề: