Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: PD/LT 01383-87 - Principles of naval architecture.Vol. 2
Tác giả: Edward V. Lewis
Từ khóa/ Chủ đề: Đóng tàu
Kiến trúc tàu
Tàu thuỷ
Tóm tắt: Netherlands maritime research institute, wagening, the netherlands. Professor, university of michigan
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1988
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 327 tr.
DEMO TRUONG TIN: 623.82
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 30/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: