Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: PD/VV 00866 - Nghiệp vụ máy trưởng
Tác giả: Trần Hữu Nghị
Trần Văn Chấp
Từ khóa/ Chủ đề: Công ước quốc tế
Máy trưởng
Tóm tắt: Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của máy trưởng. Hướng dẫn tìm hiểu nắm vững toàn bộ máy móc thiết bị của hệ động lực, hướng dẫn kiểm tra thực hiện các quy trình, quy tắc vận hành, hướng dẫn xây dựng các nội quy làm việc, nội quy buồng máy,.. Phần phụ lục gồm hầu hết các công ước quốc tế liên quan đến máy trưởng như công ước đào tạo cấp bằng đica, SoLAS 74, MARPOL 73.
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1993
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 696 tr.
DEMO TRUONG TIN: 623.87
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 30/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: