Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Lessons for IELTS: Writing / New Oriental Education & Technology Group IELTS Research Institute
Tp. HCM. : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2014
206tr. ; 27cm
Call Number: 428 LES 2014
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Ngôn ngữ [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PNN 01268-9
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo [ Bận ]  Sơ đồ
2:PM/VT 07818
Tổng số bản: 3
Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Lessons for IELTS: advanced writing
Lessons for IELTS: Speaking / New Oriental Education & Technology Group IELTS Research Institute
Lessons for IELTS: Advanced speaking / New Oriental Education & Technology Group IELTS Research Institute
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận