Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Lessons for IELTS: Speaking / New Oriental Education & Technology Group IELTS Research Institute
Tp. HCM. : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2014
198 tr. ; 27 cm + 01 CD
Call Number: 620.1 FUN(13) 1993
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Ngôn ngữ [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:PNN 01264-5, PNN/CD 01264-5
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo [ Bận ]  Sơ đồ
2:PM/VT 07816, PM/VT CD07816
Tổng số bản: 6
Số bản rỗi: 4 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Lessons for IELTS: advanced writing
Lessons for IELTS: Writing / New Oriental Education & Technology Group IELTS Research Institute
Lessons for IELTS: Advanced speaking / New Oriental Education & Technology Group IELTS Research Institute
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận