Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Bộ luật Tố tụng hình sự
Từ khóa/ Chủ đề: Bộ luật
Luật hình sự
Tóm tắt: Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Bộ luật này quy định trình tự, thủ tục tiến hành các hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự.
Nhà xuất bản: Tư pháp
Ngôn ngữ: Vie
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 20/04/2016 Điểm bình chọn:
3.0
Chuyên đề: