Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: SDH/LT 03652 - Engineering mechanics dynamics
Tác giả: R. C. Hibbeler
Từ khóa/ Chủ đề: Tiếng Anh
Cơ học
Cơ học kỹ thuật
Động lực học
Dynamics
Engineering mechanics
Tóm tắt: The main purpose ò thí book í to provide the student with a clear and thorough presentation of the theory and application ò engineering mechanics.
Nhà xuất bản: Pearson
Người biên mục: NVD
Năm xuất bản: 2016
Ngôn ngữ: Eng
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 760p.
DEMO TRUONG TIN: 620.1
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 13/03/2018 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: