Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Computational modelling in hydraulic and coastal engineering
Tác giả: Christopher G. Koutitas, Panagiotis D. Scarlatos
Từ khóa/ Chủ đề: Tiếng Anh
Technical Skills
Hydrodynamics
Kỹ thuật thủy lực
Thủy động lực
Xây dựng công trình thủy
Tóm tắt: Introduction. Ordinary differential equationas. Common partial differential equations of computational hydraulics.
Nhà xuất bản: CRC Press
Người biên mục: NVD
Năm xuất bản: 2016
Ngôn ngữ: Eng
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 301p.
DEMO TRUONG TIN: 627.01
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 22/05/2018 Điểm bình chọn:
2.0
Chuyên đề: