Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: A first cource in mathematical modeling
Tác giả: Frank R. Giordano
Từ khóa/ Chủ đề: Mô hình
Toán học
Tóm tắt: The modeling process, propotionality and geometic similarity. Model fitting. Simulation modeling. Discrete probabilistic modeling. Continuous optimization modeling
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2003
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 538 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 02/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: