Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Biện pháp giảm chi phí dịch vụ Logistics của công ty TNHH APL Logistics (Việt Nam)
Tác giả: Dương Thị Hoài Nhung
Từ khóa/ Chủ đề: Chi phí
Công ty APL LOGISTICS
Dịch vụ Logistics
Giảm chi phí
Người biên mục: Trần Thị Giáng Hương
Loại tài liệu: LA
Nguồn gốc: Luận văn thạc sĩ Tổ chức và quản lý vận tải
Ngôn ngữ: Vie
Thể loại: 658
Người hướng dẫn: Nguyễn Hữu Hùng
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 90 tr.
Nơi bảo vệ: Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Tổ chức và quản lý vận tải
Người hướng dẫn: Nguyễn Hữu Hùng
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 20/04/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: