Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Reciprocating compressors operation and maintence
Tác giả: Heing P. Bloch
Từ khóa/ Chủ đề: Bảo dưỡng
Hoạt động
Máy nén chuyển động
Tóm tắt: Design and materials for reciprocating compressor components. Operation and maintenance of reciprocating compressors. Overhaul andrepair of reciprocating compressors. Troubleshooting compressor problems preventive maintenance for reciprocating compressors
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1996
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 419 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 05/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: