Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Engineering maintence a modern aproach
Tác giả: B.S. Dhillon
Từ khóa/ Chủ đề: Bảo trì
Động cơ
Sửa chữa
Vận hành
Tóm tắt: Maintenance mathematíc. Maintenance management and control. Preventive maintenance. Corrective maintenance. Maintenance costing. Maintainability
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2002
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 223 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 05/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: