Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: SDH/LT 03410 - Smart grid infrastructure & networking
Tác giả: Krzysztof Iniewski editor
Từ khóa/ Chủ đề: Tiếng Anh
Lưới điện thông minh
Phân phối điện
Khoa Điện - Điện tử
Tóm tắt: Demand-side energy management. The modernization of distribution automation featuring intelligent FDIR and volt-var optimization. Advanced asset management. Wide-area early warning systems.
Nhà xuất bản: Mc Graw Hill
Người biên mục: NVD
Năm xuất bản: 2013
Ngôn ngữ: Eng
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 349p.
DEMO TRUONG TIN: 621.3
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 06/02/2018 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: