Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: PD/VV 01054-55 - Ship's corespondence (Thư - điện - kháng nghị hàng hải)
Tác giả: Nguyễn Tường Luân
Từ khóa/ Chủ đề: Tiếng Anh
Hàng hải
Thư điện
Tóm tắt: Thư liên quan đến hư hỏng hàng hoá, tàu và các vấn đến có liên quan đến hoá học trong thực tê cuộc sống và môi trường xung quanh
Nhà xuất bản: Đại học Hàng hải
Người biên mục: NVD
Năm xuất bản: 1994
Ngôn ngữ: Eng
Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 242tr.
DEMO TRUONG TIN: 623.89
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 30/01/2018 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: