Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: SDH/LT 03235 - Science, information, and policy interface for effective coastal and ocean management
Tác giả: Bertrum H. MacDonald, Suzuette S. Soomai, Elizabeth M, De Santo edite
Từ khóa/ Chủ đề: Tiếng Anh
Quản lý
Tài nguyên biển
Môi trường
Tóm tắt: Fundamental concepts and principles. Case studies. The way forward
Nhà xuất bản: CRC Press
Người biên mục: NVD
Năm xuất bản: 2016
Ngôn ngữ: Eng
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 474p.
DEMO TRUONG TIN: 333.91
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 30/01/2018 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: