Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: SDH/LT 03571-72 - Automotive technology : Principles, diagnosis, and service
Tác giả: James D. Halderman
Từ khóa/ Chủ đề: Tiếng Anh
Động lực học
Kỹ thuật cơ khí
Ô tô
Kỹ thuật ô tô
Tóm tắt: Careers in the Automotive service area. Safety, environmental, and health concerns. Tools, shop equipment, and measuring. Principles, math, and calculations. Vehicle service information, identification, and routine maintenance. Engine repair.
Nhà xuất bản: Pearson
Người biên mục: NVD
Năm xuất bản: 2016
Ngôn ngữ: Eng
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 1652p.
DEMO TRUONG TIN: 629.2
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 07/03/2018 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: