Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: SDH/LT 03431 - Integrated vehicle dynamics and control
Tác giả: Chen Wuwei, Xiao Hansong, Wang Qidong, ...
Từ khóa/ Chủ đề: Tiếng Anh
Kỹ thuật cơ khí
Kỹ thuật ô tô
Ô tô
Tóm tắt: A comprehensive overview of integrated vehicle system dynamics exploring the fundamentals and new and emerging developments This book provides a comprehensive coverage of vehicle system dynamics and control, particularly in the area of integrated vehicle dynamics control. The book consists of two parts, (1) development of individual vehicle system dynamic model and control methodology; and (2) development of integrated vehicle dynamic model and control methodology.
Nhà xuất bản: Wiley
Người biên mục: NVD
Năm xuất bản: 2016
Ngôn ngữ: Eng
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 358p.
DEMO TRUONG TIN: 629.04
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 06/02/2018 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: