Khoa Đóng tàu - Tài liệu

 

Tìm thấy 20 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
1234
Operation manual: Marine propulsion engine
      Operation manual: Marine propulsion engine

Tác giả: Yanmar Co., Ltd.
Nhà xuất bản: Hong Ha Shipyard
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 50.12 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Final drawings: Marine propulsion engine
      Final drawings: Marine propulsion engine

Tác giả: Yanmar Co., Ltd.
Nhà xuất bản: Hong Ha Shipyard
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 50.12 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Sổ tay thiết kế tàu thủy
      Sổ tay thiết kế tàu thủy

Tác giả: Hồ Quang Long
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 9.42 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
PHƯƠNG PHÁP TÍNH CƠ HỌC KẾT CẤU TÀU THỦY
      PHƯƠNG PHÁP TÍNH CƠ HỌC KẾT CẤU TÀU THỦY

Tác giả: Trần Công Nghị
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.09 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lý thuyết thiết kế tàu thủy: Phần 2
      Lý thuyết thiết kế tàu thủy: Phần 2

Tác giả: Phạm Tiến Tỉnh (chủ biên)
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.52 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lý thuyết thiết kế tàu thủy: Phần 1
      Lý thuyết thiết kế tàu thủy: Phần 1

Tác giả: Phạm Tiến Tỉnh (chủ biên)
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.79 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lý thuyết tàu thủy: Phần 1
      Lý thuyết tàu thủy: Phần 1

Tác giả: Nguyễn Cảnh Thanh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 9.28 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hệ thống tàu
      Hệ thống tàu

Tác giả: Trần Công Nghị
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 10.94 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Phóng dạng theo cách truyền thống (Giáo trình Phóng dạng tàu bằng tay)
      Giáo trình Phóng dạng theo cách truyền thống (Giáo trình Phóng dạng tàu bằng tay)

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 12.34 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thiết kế tàu thủy: Phần 2
      Thiết kế tàu thủy: Phần 2

Tác giả: Trần Công Nghị
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 15.40 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thiết kế tàu thủy: Phần 1
      Thiết kế tàu thủy: Phần 1

Tác giả: Trần Công Nghị
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 15.40 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kết cấu tàu thủy tập 1 part 1
      Kết cấu tàu thủy tập 1 part 1

Tác giả: Vũ Ngọc Bích
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 10.96 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kết cấu tàu thủy tập 1 part 1
      Kết cấu tàu thủy tập 1 part 1

Tác giả: Vũ Ngọc Bích
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 10.96 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình thiết kế tàu lướt
      Giáo trình thiết kế tàu lướt

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 258.81 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Công nghệ đóng và sửa chữa tàu thủy-P2
      Công nghệ đóng và sửa chữa tàu thủy-P2

Tác giả: Nguyễn Đức Ân
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 13.46 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Công nghệ đóng và sửa chữa tàu thủy-P1
      Công nghệ đóng và sửa chữa tàu thủy-P1

Tác giả: Nguyễn Đức Ân
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 13.46 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình kỹ thuật đóng tàu
      Giáo trình kỹ thuật đóng tàu

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.33 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Rules for building and classing steel vessels 2007.Part 5B: Specific vessel types (Chapter 3 and 4),Common structural rules for bulk carriers
      Rules for building and classing steel vessels 2007.Part 5B: Specific vessel types (Chapter 3 and 4),Common structural rules for bulk carriers

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 7.77 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Rules for building and classing steel vessels 2008.Part 5C: Specific vessel types (Chapter 7-10)
      Rules for building and classing steel vessels 2008.Part 5C: Specific vessel types (Chapter 7-10)

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.21 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
1234