Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: SDH/LT 03427 - A handbook of practical shipbuilding: with a glossary of terms : 156 illustrations, 2 folding prates
Tác giả: J.D. Macbride
Từ khóa/ Chủ đề: Tiếng Anh
Đóng tàu
Kỹ thuật đóng tàu
Đóng tàu biển
Tóm tắt: Shipyard organigation. Shipyard tools. Floors and longitudinals.
Nhà xuất bản: D.Van Nostrand Company
Người biên mục: NVD
Ngôn ngữ: Eng
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 238p.
DEMO TRUONG TIN: 623.82
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 06/02/2018 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: