Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Bài giảng
Thông tin mô tả: Cơ học chất lỏng / Bộ môn Cơ học. Khoa Cơ sở cơ bản
Hải Phòng : NXB Hàng hải, 2015
75tr. ; 30cm
Call Number: 532 COH 2015
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: NXB Hàng hải   Sơ đồ
HH/18404 0001
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận