Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
Thermodynamics for engineers
Tác giả:
Kenneth A. Kroos, Merle C. Potter
Nhà xuất bản:
Cengage Learning
Chủ đề:
Tiếng Anh
Tác giả phụ:
NVD

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. SDHLT 02854 - Thermodynamics for engineers-10p 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ