Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
Mc Quail's Mass communication theory: An Introduction
Tác giả:
D. Mc Quail
Nhà xuất bản:
Sage Publication
Chủ đề:
Tiếng Anh
Tác giả phụ:
NVD

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. Mc Quail,D. Mass communication theory - An Introduction.Sage Publication, 2010 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ