Danh sách Z39.50 Server

Có thể thêm, bớt, sửa đổi theo cú pháp: Server Name (Address:Port#Database), hoặc bổ sung từ danh sách sẵn có
Thêm theo cú pháp:
Danh sách sẵn có Danh sách được bổ sung