Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 80 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 A primer in fluid mechanics: dynamics of flows in one space dimension / William B. Brower . - Boca Raton : CRC Press, 1999 . - 513tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00488
 • Chỉ số phân loại DDC: 620.1
 • 2 Accelerated and outdoor durability testing of organic materials / Warren D. Ketola . - Philadelphia : ASTM, 1994 . - 271 tr. ; 23 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00326
 • Chỉ số phân loại DDC: 620.1
 • 3 An aid to solving problems in strength of materials / I.N. Mirolyubov . - M. : Mir, 1974 . - 477 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00326
 • Chỉ số phân loại DDC: 620.1
 • 4 Bài tập cơ cấu kết cấu. Tập 1, Hệ tĩnh định / Nguyễn Mạnh Yên . - H.: Khoa học kỹ thuật, 2000 . - 184 tr.; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 01650, Pd/vt 01651
 • Chỉ số phân loại DDC: 620.1
 • 5 Bài tập cơ cấu kết cấu. Tập 2, Hệ siêu tĩnh / Nguyễn Mạnh Yên . - H.: Khoa học kỹ thuật, 2000 . - 232 tr.; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 01652, Pd/vt 01653
 • Chỉ số phân loại DDC: 620.1
 • 6 Bài tập cơ học kết cấu / N.V. Mukhin . - H. : Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1977 . - 438 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/vt 01029-Pm/vt 01032, Pm/vt 01453
 • Chỉ số phân loại DDC: 620.1
 • 7 Bài tập cơ học kết cấu. Tâp 1: Hệ tĩnh định / Lều Thọ Trình . - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2000 . - 184 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: CHKCB1 0001-CHKCB1 0080
 • Chỉ số phân loại DDC: 620.1
 • 8 Bài tập cơ học kết cấu. Tâp 2, Hệ siêu tĩnh / Lều Thọ Trình, Nguyễn Mạnh Yên . - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2004 . - 231 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: CHKCB2 0113-CHKCB2 0152, CHKCB2 0154-CHKCB2 0157, CHKCB2 0159, CHKCB2 0161-CHKCB2 0185, CHKCB2 0187-CHKCB2 0192, CHKCB2 0194-CHKCB2 0203, CHKCB2 0205-CHKCB2 0212, Pd/vt 02808-Pd/vt 02810, Pm/vt 05174-Pm/vt 05179
 • Chỉ số phân loại DDC: 620.1
 • 9 Bài tập cơ học kết cấu. Tập 2, Hệ siêu tĩnh / Lều Thọ Trình, Nguyễn Mạnh Yên . - H. : Khoa học và kỹ thuật, 1998 . - 172 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: CHKCB2 0020, CHKCB2 0023, CHKCB2 0063, CHKCB2 0066, CHKCB2 0080-CHKCB2 0084, CHKCB2 0086-CHKCB2 0089, CHKCB2 0092-CHKCB2 0096, CHKCB2 0098-CHKCB2 0103, CHKCB2 0107
 • Chỉ số phân loại DDC: 620.1
 • 10 Cách sử dụng ngôn ngữ ma trận trong lý thuyết tính hệ thanh / Lều Thọ Trình, Lều Mộc Lan . - H. : Xây dựng, 2007 . - tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05318, PM/VT 07410
 • Chỉ số phân loại DDC: 620.1
 • 11 Corrosion prevention practice / G.A. Balalaev . - M. : Mir, 1972 . - 343 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00554
 • Chỉ số phân loại DDC: 620.1
 • 12 Corrosion science an experimental approach/ E. Heitz, R. Henkhaus, A. Rahmel . - New youk: Institute of corrosion, 1992 . - 225 p.; 23 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00510
 • Chỉ số phân loại DDC: 620.1
 • 13 Cours de mecanique des contructions / A. Darkov . - M. : Mir, 1968 . - 678 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00598-Pm/Lv 00600
 • Chỉ số phân loại DDC: 620.1
 • 14 Cơ học công trình. Tập 1/ Lê Văn Hồ . - H.: Giáo dục, 1993 . - 132 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 00822, Pd/vt 00823, Pm/vt 02240-Pm/vt 02257
 • Chỉ số phân loại DDC: 620.1
 • 15 Cơ học công trình. Tập 2/ Lê Văn Hồ . - H.: Giáo dục, 1993 . - 152 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 00824, Pd/vt 00825, Pm/vt 02258-Pm/vt 02275
 • Chỉ số phân loại DDC: 620.1
 • 16 Cơ học kết cấu tàu thuỷ. Phần 1, Cơ học kết cấu thân tàu và công trình nổi / Trần Công Nghị, Trần Văn Vân, Ngô Quý Tiệm . - H.: Giao thông vận tải, 2001 . - 378 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 01625, Pd/vt 01626, PD/VT 03595, Pm/vt 00495, Pm/vt 03678-Pm/vt 03685, Pm/vt 05435, Pm/vt 05436
 • Chỉ số phân loại DDC: 620.1
 • 17 Cơ học kết cấu. Tập 1, Hệ tĩnh định / Lều Thọ Trình . - H. : Khoa học kỹ thuật, 2002 . - 190 tr. ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: CHKC1 0001-CHKC1 0036
 • Chỉ số phân loại DDC: 620.1
 • 18 Cơ học kết cấu. Tập 2 / Lều Thọ Trình, Lê Xuân Huỳnh, Nguyễn Văn Phượng . - H. : Khoa học và kỹ thuật, 1996 . - 262 tr. ; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/vt 00499
 • Chỉ số phân loại DDC: 620.1
 • 19 Cơ học kết cấu. Tập 2, Hệ siêu tĩnh / Lều Thọ Trình . - Tái bản có sửa đổi và bổ sung. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2006 . - 324 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: CHKC2 00122, CHKC2 00132, CHKC2 00135, CHKC2 00136, CHKC2 00141-CHKC2 00143, CHKC2 00145, CHKC2 00148, CHKC2 00149, CHKC2 00152, CHKC2 00157, CHKC2 00162, CHKC2 00163, CHKC2 00167, CHKC2 00168, CHKC2 00171, CHKC2 00173, CHKC2 00175, CHKC2 00176, CHKC2 00183, CHKC2 00184, CHKC2 00189, CHKC2 00190, CHKC2 00200-CHKC2 00219, Pd/vt 02805-Pd/vt 02807, PD/VT 03721, Pm/vt 05168-Pm/vt 05173
 • Chỉ số phân loại DDC: 620.1
 • 20 Cơ học kết cấu: đề thi - đáp án 1991 - 1997 & bài tập chọn lọc / Lều Thọ Trình chủ biên; Phạm Đình Ba, Nguyễn Văn Phương . - H. : Khoa học kỹ thuật, 1998 . - 183 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Vt 00803
 • Chỉ số phân loại DDC: 620.1
 • 21 Cơ học ứng dụng / Đỗ Sanh, Nguyễn Văn Vượng . - H. : Giáo dục, 2004 . - 204 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 00129-Pd/vt 00131, Pd/vt 01998, Pd/vt 01999, PD/VT 04034, PD/VT 04035, Pm/vt 00662-Pm/vt 00676, Pm/vt 04167-Pm/vt 04174, Pm/vt 05827, Pm/vt 05828, PM/VT 06193-PM/VT 06195, SDH/Vt 00775
 • Chỉ số phân loại DDC: 620.1
 • 22 Cơ học ứng dụng bài tập giải mẫu và câu hỏi trắc nghiệm : Phần cơ học vật rắn biến dạng / Đỗ Như Lân, Trần Đức Trung biên soạn . - H. : Giáo dục, 2004 . - 120 tr. ; 22 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 03689
 • Chỉ số phân loại DDC: 620.1
 • 23 Cơ học và kết cấu công trình/ Vũ Mạnh Hùng . - H.: Xây dựng, 1999 . - 440 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 01737, Pd/vt 01738, Pm/vt 03233-Pm/vt 03235
 • Chỉ số phân loại DDC: 620.1
 • 24 Cơ sở tính dao động công trình/ Nguyễn Văn Tính . - H.: Xây dựng, 1987 . - 328 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 00491
 • Chỉ số phân loại DDC: 620.1
 • 25 Độ bền nhiệt, khả năng chống cháy và tính chất điện của vật liệu compozit poly(vinyl clorua)/ khoáng sét . - 2008 // Tạp chí khoa học và công nghệ, tập 45 số 3, tr67-73
 • Chỉ số phân loại DDC: 620.1
 • 26 Động lực học công trình / Phạm Đình Ba chủ biên; Nguyễn Tài Trung . - H. : Xây dựng, 2014 . - 206 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05355, PM/VT 07478
 • Chỉ số phân loại DDC: 620.1
 • 27 Engine coolant testing / Roy E. Beal . - Philadelphia : ASTM, 1993 . - 302 tr. ; 23 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00329
 • Chỉ số phân loại DDC: 620.1
 • 28 Fluid mechanics / Joseph H. Spurk . - Berlin ; New York : Springer, 1997 . - xii, 513 p. : ill. ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00478
 • Chỉ số phân loại DDC: 620.1
 • 29 Fundamental fluid mechanics for the practicing engineer / James W. Murdock . - New York : M. Dekker, 1993 . - xvi, 416 p. : ill. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00434
 • Chỉ số phân loại DDC: 620.1
 • 30 Fundanemtals of fluid mechanics / Joseph A. Schetz, Allen E. Fuhs . - New York : John Wiley & Sons, 1999 . - 935 p ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01827
 • Chỉ số phân loại DDC: 620.1
 • 1 2 3
  Tìm thấy 80 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :