Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 109 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Advanced mathematics for engineers / A.D. Myskis . - M. : Mir, 1975 . - 794 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00091-Pm/Lv 00093
 • Chỉ số phân loại DDC: 510
 • 2 Advances in mathematics. Tập 19 . - Belgium : KNxb, 1976 . - 148 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00146-Pm/Lv 00148
 • Chỉ số phân loại DDC: 510
 • 3 Advances in mathematics. Tập 21 . - Belgium : KNxb, 1976 . - 115 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00149-Pm/Lv 00151
 • Chỉ số phân loại DDC: 510
 • 4 Advances in mathematics. Tập 22 . - Belgium : KNxb, 1976 . - 130 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00152
 • Chỉ số phân loại DDC: 510
 • 5 Analyse mathèmatique 1ère et 2e parties / G. Chilov . - M. : Mir, 1975 . - 550 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00094-Pm/Lv 00096
 • Chỉ số phân loại DDC: 510
 • 6 Applied mathematical modelling . - Elsevier, 2007 . - CD-ROM
 • Thông tin xếp giá: PDN/CD 00139
 • Chỉ số phân loại DDC: 510
 • File đính kèm E-book: http://opac.vimaru.edu.vn/edata/E-Journal/2007/Applied%20Mathematical%20Modelling/
 • 7 Applied mathematical modelling . - Elsilver, 2005 . - CD-ROM
 • Thông tin xếp giá: PDN/CD 00003
 • Chỉ số phân loại DDC: 510
 • File đính kèm E-book: http://opac.vimaru.edu.vn/edata/E-Journal/2005/Applied%20Mathematical%20Modelling/
 • 8 Applied mathematics of science-engineering / Charles Dixon . - London : Great Britain, 1971 . - 489 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00002
 • Chỉ số phân loại DDC: 510
 • 9 Automatic mesh generation : application to finite element methods / P.L. George . - New York : John Wiley & Son, 1991 . - 333 p ; 23 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00465
 • Chỉ số phân loại DDC: 510
 • 10 Áp dụng phương pháp phần tử hữu hạn trong bài toán phẳng của lý thuyết đàn hồi / Hoàng Triệu Hùng; Nghd.: TS Đào Văn Tuấn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2004 . - 100tr. ; 29cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00338
 • Chỉ số phân loại DDC: 510
 • 11 Bài tập phương trình vi phân / Nguyễn Thế Hoàn, Trần Văn Nhung . - H. : Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1979 . - 332 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/vt 01441-Pm/vt 01444
 • Chỉ số phân loại DDC: 510
 • 12 Bài tập quy hoạch tuyến tính/ Trần Túc . - H: Khoa học kỹ thuật, 2001 . - 299 tr.; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02120-Pd/vt 02122, Pm/vt 04281-Pm/vt 04287
 • Chỉ số phân loại DDC: 510
 • 13 Bài tập toán học cao cấp. Tập 2/ A.G. Pôpôp, P.E. Dankô . - H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1983 . - 511 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02487, Pm/vv 01998, Pm/vv 01999
 • Chỉ số phân loại DDC: 510
 • 14 Bài tập toán học phổ thông. Tập 1 Xuân Giao dịch . - H.: Khoa học kỹ thuật, 1993 . - 326tr. ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 01735-Pd/vv 01737, Pm/vv 00922-Pm/vv 00928
 • Chỉ số phân loại DDC: 510
 • 15 Bài tập toán học phổ thông. Tập 2 Xuân Giao dịch . - H.: Khoa học kỹ thuật, 1993 . - 317 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 01738-Pd/vv 01740, Pm/vv 00929-Pm/vv 00935
 • Chỉ số phân loại DDC: 510
 • 16 Bài toán nội suy Hermite và áp dụng trong các kỳ thi Olympic toán / Mai Văn Thi . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt nam, 2014 . - 31 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00188
 • Chỉ số phân loại DDC: 510
 • 17 Bộ sách 10 vạn câu hỏi vì sao? Toán học . - H.: Khoa học kỹ thuật, 1995 . - 248 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 01654
 • Chỉ số phân loại DDC: 510
 • 18 Calculus/ Minton, RolanB . - Boston : MC Graw - Hill, 2000 . - 547 tr: 1sted ; cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Lt 02246, Pd/Lt 02247, Pd/Lt 02378
 • Chỉ số phân loại DDC: 510
 • 19 Các bài toán về đa thức trong các kỳ thi Olympic toán sinh viên toàn quốc / Đồng Xuân Cường . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt nam, 2014 . - 44 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00189
 • Chỉ số phân loại DDC: 510
 • 20 Computational mathematics / B.P. Demidovich . - M. : Mir, 1981 . - 688 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00506
 • Chỉ số phân loại DDC: 510
 • 21 Computational mathematics worked examples and problems with elements of theory / N.V. Kopchenova . - M. : Mir, 1976 . - 395 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00036, Pm/Lv 00037
 • Chỉ số phân loại DDC: 510
 • 22 Cours de mathématiques supérieures. Vol. 1 / V. Smirnov . - M. : Mir, 1969 . - 434 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00435-Pm/Lv 00441
 • Chỉ số phân loại DDC: 510
 • 23 Cours de mathématiques supérieures. Vol. 2 / V. Smirnov . - M. : Mir, 1970 . - 328 tr. ; 20 cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 510
 • 24 Cours elementaire de mathimatiques superieures / V. Koudriatsev . - M. : Mir, 1978 . - 671 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00049-Pm/Lv 00058
 • Chỉ số phân loại DDC: 510
 • 25 Cơ sở của toán học hiện đại / Helena Rasiowa; Trần Tất Thắng dịch . - H. : Khoa học và kỹ thuật, 1978 . - 286 tr. ; 224 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/vt 01440
 • Chỉ số phân loại DDC: 510
 • 26 Cơ sở giải tích toán học. Tập 2/ G.M. Fichtengôn . - H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1972 . - 415 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/vt 01899
 • Chỉ số phân loại DDC: 510
 • 27 Dãy lặp lùi của hàm chỉnh hình / Phạm Kim Phượng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt nam, 2014 . - 27 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00187
 • Chỉ số phân loại DDC: 510
 • 28 Differential and inteqral calculus / Ya Bugrov . - M. : Mir, 1982 . - 464 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00202-Pm/Lv 00206
 • Chỉ số phân loại DDC: 510
 • 29 Differential equations a modeling perspective / Jenifer Switkes, Robert L. Borrelli, Courtney S. Coleman . - 2nd ed. - New York : John Wiley&Sons, 2004 . - 52tr. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 01282
 • Chỉ số phân loại DDC: 510
 • 30 Dissertationes mathematical / D. Jensen . - Warszawa : KNxb, 1973 . - 51 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00500-Pm/Lv 00502
 • Chỉ số phân loại DDC: 510
 • 1 2 3 4
  Tìm thấy 109 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :