Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 14 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Cơ sở thiết kế máy và chi tiết máy/ Trịnh Chất . - H.: Khoa học kỹ thuật, 1994 . - 218 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 00683-Pd/vt 00685, Pd/vt 02082, Pd/vt 02083, Pm/vt 01965-Pm/vt 01971, Pm/vt 05485
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • 2 Engineering design for process facilities/ Scott Mansfield . - New york: Mc grow- Hill, 1993 . - 369 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Lt 00438
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • 3 Machine design / M. Movnin . - M. : Mir, 1975 . - 360 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00555
 • Chỉ số phân loại DDC: 670
 • 4 Mechanical design of machine elements and machines / Jack A. Collins . - Hoboken : John Wiley, 2003 . - 834 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00989
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/Mechanical%20design%20of%20machine%20element.pdf
 • 5 Mechanism design: analysis and synthesis. Vol 1 / Arthur G. Erdman, Geoge N. Sandor, Sridharkota . - 4th ed. - London : Prentice-Hall, 2001 . - 666tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00959
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/081105/Mechanism%20design%20volumeI.pdf
 • 6 Theory of machines and mechanisms / John J. Uicker, Gordon R. Pennock, Joseph E. Shigley . - 3rd ed. - New York : Oxford University, 2003 . - 733tr. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00944, SDH/LV 00439
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/Theory%20of%20machines%20and%20mechanisms.pdf
 • 7 Thiết kế chi tiết máy / Nguyễn Trọng Hiệp, Nguyễn Văn Lẫm . - Tái bản lần 2. - H. : Giáo dục, 1998 . - 380 tr. ; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Vt 00523-Pd/Vt 00525, Pm/Vt 01014-Pm/Vt 01020
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • 8 Thiết kế chi tiết máy/ Nguyễn Trọng Hiệp, Nguyễn Văn Lẫm . - H.: Giáo dục, 1993 . - 450 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 00035-Pd/vt 00037, Pd/vt 00275, Pm/Vt 00031-Pm/Vt 00060, Pm/vt 00548-Pm/vt 00554
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • 9 Thiết kế môn học nguyên lý máy/ A.X. Korenyako; Nguyễn Xuân Lạc dịch . - H.: Khoa học, 1967 . - 300 tr. ; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 00021, Pd/vt 00051, Pd/vt 00054
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • 10 Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí. Tập 1/ Trịnh Chất, Lê Văn Uyển . - H.: Giáo dục, 1993 . - 264 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 00145-Pd/vt 00147, Pd/vt 00286, Pd/vt 01021, Pd/vt 01022, Pm/vt 00699-Pm/vt 00705, Pm/vt 01532-Pm/vt 01534, TKHDC1 0001-TKHDC1 0084, TKHDC1 0086-TKHDC1 0226, TKHDC1 0228, TKHDC1 0229, TKHDC1 0231-TKHDC1 0299
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • 11 Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí. Tập 2/ Trịnh Chất, Lê Văn Uyển . - H.: Giáo dục, 1993 . - 192 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 00287, Pm/vt 00449-Pm/vt 00451, Pm/vt 01535-Pm/vt 01537, TKHDC2 0001-TKHDC2 0268
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • 12 Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí. Tập 1 / Lê Văn Uyển . - H.: Giáo dục, 1993 . - 264 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 00273
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • 13 Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí. Tập 2 / Lê Văn Uyển . - H.: Giáo dục, 1993 . - 192 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 00274
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • 14 Tính toán, thiết kế, chi tiết, cơ cấu chính xác Ngô Xuân Quảng . - H.: Khoa học kỹ thuật, 1993 . - 212 tr.; 18 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 01325-Pd/vv 01327, Pm/vv 00308-Pm/vv 00314
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • 1
  Tìm thấy 14 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :