Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 67 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Advanced engineering thermodynamics / Adrian Bejan . - 2nd ed. - New York : John Wiley & Sons, 1997 . - 865p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00005
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.4
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2000005%20-%20Advanced%20Engineering%20Thermodynamics%201997.pdf
 • 2 Basic engineering thermodynamics / Rayner Joel . - 5th. ed. - London : Longman, 1996 . - 647 tr. ; 23 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00124
 • Chỉ số phân loại DDC: 536
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/Basic%20Engineering%20Thermodynamics.pdf
 • 3 Bài tập vật lý đại cương. Tập 1: Cơ - Nhiệt/ Lương Duyên Bình; Nguyễn Hữu Hồ; Lê Văn Nghĩa,...[Chủ biên] . - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục, 2004 . - 195 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 03106-Pd/vv 03110, PD/VV 03385, PD/VV 03421-PD/VV 03430, VATLB1 00403-VATLB1 01317, VatlyB1 00001-VatlyB1 00402
 • Chỉ số phân loại DDC: 530
 • 4 Bài tập vật lý đại cương. Tập 2: Điện - Dao động - Sóng / Lương Duyên Bình; Nguyễn Hữu Hồ; Lê Văn Nghĩa,...[Chủ biên ] . - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục, 2004 . - 155 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 03111-Pd/vv 03115, PD/VV 03386, PD/VV 03441-PD/VV 03450, VATLB2 00461-VATLB2 01481, VatlyB2 00001-VatlyB2 00460
 • Chỉ số phân loại DDC: 530
 • 5 Bài tập vật lý đại cương. Tập 3: Quang học - Vật lý lượng tử / Lương Duyên Bình, Nguyễn Hữu Hồ, Lê Văn Nghĩa [Chủ biên] . - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục, 2004 . - 224 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 03116-Pd/vv 03120, PD/VV 03388-PD/VV 03391, PD/VV 03461-PD/VV 03470, VATLB3 00663-VATLB3 01648, VatlyB3 00001-VatlyB3 00662
 • Chỉ số phân loại DDC: 530
 • 6 Calculus/ Minton, RolanB . - Boston : MC Graw - Hill, 2000 . - 547 tr: 1sted ; cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Lt 02246, Pd/Lt 02247, Pd/Lt 02378
 • Chỉ số phân loại DDC: 510
 • 7 Chương trình thực hành vật lý đại cương. Tập 1 / Nguyễn Đăng Hà, Nguyễn Hoàng Vân, Nguyễn Ngọc Liên . - Hải phòng : Trường Đại học hàng hải, 1999 . - 56 tr. ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/vt 04785-Pm/vt 04796
 • Chỉ số phân loại DDC: 530
 • 8 Computational physics / Potter David . - London : KNxb, 1973 . - 304 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00243
 • Chỉ số phân loại DDC: 530.1
 • 9 Cours de physique generale / G. Bruhat . - Pari : KNxb, 1962 . - 547 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00519
 • Chỉ số phân loại DDC: 530
 • 10 Cơ học lượng tử/ Đặng Quang Khang . - H: Khoa học kỹ thuật, 1996 . - 563 tr.; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02095-Pd/vt 02097
 • Chỉ số phân loại DDC: 530.12
 • 11 Cơ sở vật lý. Tập 2/ David Halliday, Robert Resnick; Ngô Quốc Quỳnh chủ biên . - H.: Giáo dục, 1996 . - 392 tr.: Cơ học; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 00836, Pd/vt 00837, Pm/vt 02232-Pm/vt 02239
 • Chỉ số phân loại DDC: 531
 • 12 Diferentiation expalained / V.G. Boltyansky . - M. : Mir, 1977 . - 62 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00016, Pm/Lv 00017
 • 13 Équations de la physique manthématique / S. Godounov . - M. : Mir, 1973 . - 452 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00431, Pm/Lv 00432
 • Chỉ số phân loại DDC: 530.15
 • 14 Fundamentals of physics. Tập 1 / B.M. Yavorsky . - M. : Mir, 1975 . - 542 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00181, Pm/Lv 00182
 • Chỉ số phân loại DDC: 530
 • 15 Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lí. Tập 1 / Lương Duyên Bình, Nguyễn Quang Hậu . - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2006 . - 231tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02871-Pd/vt 02874, Pm/vt 05250-Pm/vt 05255
 • Chỉ số phân loại DDC: 530
 • 16 Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lí. Tập 2 / Lương Duyên Bình, Nguyễn Quang Hậu . - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2003 . - 288 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02739-Pd/vt 02741, Pd/vt 02875-Pd/vt 02878, Pm/vt 04976-Pm/vt 04991, Pm/vt 05256-Pm/vt 05261, SDH/vt 00857
 • Chỉ số phân loại DDC: 530
 • 17 Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lí. Tập 3 / Lương Duyên Bình, Nguyễn Quang Hậu . - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2003 . - 256 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02742-Pd/vt 02744, Pd/vt 02879-Pd/vt 02882, Pm/vt 04992-Pm/vt 05007, Pm/vt 05262-Pm/vt 05267, SDH/vt 00859
 • Chỉ số phân loại DDC: 530.076
 • 18 Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lí. Tập 4 / Lương Duyên Bình, Nguyễn Quang Hậu . - H. : Giáo dục, 2003 . - 235 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02745-Pd/vt 02747, Pd/vt 02883-Pd/vt 02886, Pm/vt 05008-Pm/vt 05023, Pm/vt 05268-Pm/vt 05273, SDH/vt 00858
 • Chỉ số phân loại DDC: 530
 • 19 Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lí. Tập 5 / Lương Duyên Bình, Nguyễn Quang Hậu . - H. : Giáo dục, 2006 . - 219tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02887-Pd/vt 02890, Pm/vt 05274-Pm/vt 05279
 • Chỉ số phân loại DDC: 530
 • 20 Handbook of elementary physics / N. Koshkin . - M. : Foreign languges, KNxb . - 214 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00983
 • Chỉ số phân loại DDC: 539.3
 • 21 Handbook of elementary physics / N.I. Koshkin . - M. : Mir, 1982 . - 272 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00984, Pm/Lv 00985
 • Chỉ số phân loại DDC: 539.3
 • 22 Handbook of physics / B. Yavorsky . - M. : Mir, 1977 . - 1131 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00976-Pm/Lv 00982
 • Chỉ số phân loại DDC: 539.3
 • 23 Introduction to physics / A. Kitaigorodsky . - M. : Mir, 1968 . - 724 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00379
 • Chỉ số phân loại DDC: 530
 • 24 Journal of computational physics. Tập 20 . - Belgium : KNxb, 1976 . - 116 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00138-Pm/Lv 00140
 • Chỉ số phân loại DDC: 510.5
 • 25 Journal of computational physics. Tập 21 . - Belgium : KNxb, 1976 . - 250 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00141, Pm/Lv 00142
 • Chỉ số phân loại DDC: 510.5
 • 26 Journal of computational physics. Tập 22 . - Belgium : KNxb, 1976 . - 130 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00143-Pm/Lv 00145
 • Chỉ số phân loại DDC: 510.5
 • 27 Lý thuyết trường điện từ / Kiều Khắc Lâu . - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2006 . - 123 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: LTTDT 0001-LTTDT 0019, LTTDT 00191, LTTDT 0020-LTTDT 0182, LTTDT 0184-LTTDT 0193, Pd/vt 02751-Pd/vt 02753, Pm/vt 05030-Pm/vt 05035, SDH/vt 00861
 • Chỉ số phân loại DDC: 530.14
 • 28 Lý thuyết trường điện tử/ Kiều Khắc Lâu . - H.: Giáo dục, 1999 . - 124 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: LTTDT 00001-LTTDT 00030, Pd/vt 01247, Pd/vt 01248, Pm/Vt 00378-Pm/Vt 00384, Pm/vt 03181-Pm/vt 03188
 • Chỉ số phân loại DDC: 530.14
 • 29 Lý thuyết trường. Tập 1 / E. Lifshitz; Nguyễn Văn Thoả dịch . - H.: Đại học và giáo dục chuyên nghiệp, 1986 . - 243 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 00451-Pd/vt 00453, Pm/vt 01337-Pm/vt 01344
 • Chỉ số phân loại DDC: 530.14
 • 30 Mathematical methods in physics / J.S.R. Chisholm . - North-Holand : Amsterdam, 1964 . - 719 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00001
 • Chỉ số phân loại DDC: 510
 • 1 2 3
  Tìm thấy 67 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :