Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 242 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 3D modeling of nonlinear wave phenomena on shallow water surfaces / Iftikhar B. Abbasov . - Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, 2018 . - ix, 262p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 04064
 • Chỉ số phân loại DDC: 551.46/30151535 23
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2004064%20-%203D-modeling-of-nonlinear-wave-phenomena-on-shallow-water-surfaces.pdf
 • 2 A career in theoretical physics / P.W Anderson . - Singapore : World Scientific, 1994 . - 678 p. ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/LT 04720-PD/LT 04723, SDH/LT 02123
 • Chỉ số phân loại DDC: 530.1
 • 3 A first course in mathematical modeling / Frank R. Giordano . - 3rd ed. - New York : Thomson, 2003 . - 538p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 00016
 • Chỉ số phân loại DDC: 511
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2000016%20-%20A%20first%20course%20in%20mathematical%20modeling.pdf
 • 4 A problem book in algebra / V.A. Krechmar . - M. : Mir, 1974 . - 504 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00100-Pm/Lv 00102
 • Chỉ số phân loại DDC: 512
 • 5 Advanced Engineering Mathematics / Dennis G. Zill . - 6th Ed. - America : Jones & Bartlett, 2018 . - 943p. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03701, SDH/LT 03980
 • Chỉ số phân loại DDC: 620
 • 6 Advanced engineering mathematics / Michael D. Greenberg . - 2nd ed. - Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, ©1998 . - xix, 1324 pages : illustrations ; 26 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03919, SDH/LT 03979
 • Chỉ số phân loại DDC: 515/.14 21
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2003919%20-%20Advanced-engineering-mathematics-2nd-ed.pdf
 • 7 Advanced Engineering Mathematics : Student solutions manual to accompany / Dennis G. Zill, Warren S. Wright, Roberto Martiner . - 6th Ed. - America : Jones & Bartlett, 2018 . - 455p. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03699, SDH/LT 03700
 • Chỉ số phân loại DDC: 620
 • 8 Advanced mathematics for engineers / A.D. Myskis . - M. : Mir, 1975 . - 794 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00091-Pm/Lv 00093
 • Chỉ số phân loại DDC: 510
 • 9 Advancede engineering mathematics / Erwin Kreyszic . - 8th ed. - Ohao : Wiley-Sons, 1999 . - 1287 tr. ; 26cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00149
 • Chỉ số phân loại DDC: 515
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/Advanced%20Engineering%20Mathematics.pdf
 • 10 Advances in mathematics. Tập 19 . - Belgium : KNxb, 1976 . - 148 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00146-Pm/Lv 00148
 • Chỉ số phân loại DDC: 510
 • 11 Advances in mathematics. Tập 21 . - Belgium : KNxb, 1976 . - 115 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00149-Pm/Lv 00151
 • Chỉ số phân loại DDC: 510
 • 12 Advances in mathematics. Tập 22 . - Belgium : KNxb, 1976 . - 130 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00152
 • Chỉ số phân loại DDC: 510
 • 13 Algebra for college students / Julie Miller, Molly O'Neill . - 1st ed. - Boston : Mc Graw-Hill, 2004 . - 1016tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01399
 • Chỉ số phân loại DDC: 512
 • 14 An intrioduction to object - oriented analysis: Object and UML in plain English / David William Brown . - 2nd. - USA : John Wiley& Son, 2002 . - 668 tr ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01065
 • Chỉ số phân loại DDC: 519
 • 15 An introduction to management science : Quantitative approaches to decision making / David R. Anderson [and 6 others] . - 15th ed. - Boston : Cengage, 2019 . - xxvii, 760p. ; 29cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.403 23
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/An-introduction-to-management-science_15ed_D.R.Anderson_2019.pdf
 • 16 An introduction to management science : Quantitative approaches to decision making / David R. Anderson [and others] . - Revised 13th ed. - Mason, Ohio : South-Western/Cengage Learning, 2012 . - xxx, 863p. : color illustrations ; 27cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.403 22
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/An-introduction-to-management-science_13ed_David-R.Anderson_2012.pdf
 • 17 An introduction to multivariate statistical analysis / T.W. Anderson . - 3rd ed. - Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, Inc, 2003 . - 721p. ; 24cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 519.535
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/An-introduction-to-multivariate-statistical-analysis_3ed_T.W.Anderson_2003.pdf
 • 18 Analyse mathèmatique 1ère et 2e parties / G. Chilov . - M. : Mir, 1975 . - 550 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Lv 00094-Pm/Lv 00096
 • Chỉ số phân loại DDC: 510
 • 19 Annual reviews in control . - Elsevier, 2007 . - CD-ROM
 • Thông tin xếp giá: PDN/CD 00142
 • Chỉ số phân loại DDC: 519
 • File đính kèm E-book: http://opac.vimaru.edu.vn/edata/E-Journal/2007/Annual%20Reviews%20in%20Control/
 • 20 Applied calculus for business, economics, and the social and life sciences / Laurence Hoffmann, Gerald Bradley, Dave Sobecki,.. . - 11st ed. - New York : McGraw-Hill, 2013 . - 1059p. ; 26cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02255, SDH/LT 02256
 • Chỉ số phân loại DDC: 515
 • 21 Applied mathematical modelling . - Elsilver, 2005 . - CD-ROM
 • Thông tin xếp giá: PDN/CD 00003
 • Chỉ số phân loại DDC: 510
 • File đính kèm E-book: http://opac.vimaru.edu.vn/edata/E-Journal/2005/Applied%20Mathematical%20Modelling/
 • 22 Applied mathematical modelling . - Elsevier, 2007 . - CD-ROM
 • Thông tin xếp giá: PDN/CD 00139
 • Chỉ số phân loại DDC: 510
 • File đính kèm E-book: http://opac.vimaru.edu.vn/edata/E-Journal/2007/Applied%20Mathematical%20Modelling/
 • 23 Basic mathematical skills with geometry/ Donald Hutchison . - WCB: McGraw Hill, 1998 . - 842 tr. : 28 cm ; 01 đĩa CD-ROM
 • Thông tin xếp giá: Pd/Lt 02250
 • Chỉ số phân loại DDC: 512.9
 • 24 Basic mathematical skills with geometry/ Donald Hutchison, Barry Bergman, Stefan Baratto . - Boston : McGraw-Hill, 2005 . - 784 tr. ; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01625, SDH/LT 01626
 • Chỉ số phân loại DDC: 512.9
 • 25 Basic principles of the finite element method / K M Entwistle . - London : Alden Press, 1999 . - 183 p ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01851
 • Chỉ số phân loại DDC: 511
 • 26 Bài giảng toán cao cấp : Dành cho sinh viên các ngành Kỹ thuật - Công nghệ / Bộ môn Toán. Khoa Cơ sở Cơ bản . - Hải Phòng : NXB Hàng Hải, 2017 . - 156tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: HH/18124 0001-HH/18124 0121
 • Chỉ số phân loại DDC: 515
 • 27 Bài giảng toán chuyên đề : Dành cho sinh viên ngành Kinh tế / Bộ môn Toán. Khoa Cơ sở cơ bản . - Hải Phòng : NXB Hàng Hải, 2017 . - 160tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: HH/18125 0001-HH/18125 0195
 • Chỉ số phân loại DDC: 519
 • 28 Bài giảng toán học cao cấp. T.1, Đại số tuyến tính - Giải tích 1&2 / Doãn Tam Hòe . - H. : Bách Khoa Hà Nội, 2017 . - 256tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 07404, PD/VT 07405, PM/VT 10006-PM/VT 10008
 • Chỉ số phân loại DDC: 512
 • 29 Bài giảng xác suất thống kê / Bộ môn Toán. Khoa Cơ sở cơ bản . - Hải Phòng : NXB Hàng Hải, 2015 . - 120tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: HH/18121 0001
 • Chỉ số phân loại DDC: 519
 • 30 Bài tập đại số tuyến tính và hình học giải tích / Khu Quốc Anh . - H.: Đại học Quốc Gia, 2002 . - 381 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02770-Pd/vv 02772, Pm/vv 02438-Pm/vv 02444
 • Chỉ số phân loại DDC: 512
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  Tìm thấy 242 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :