Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 107 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 An toàn điện / Bộ môn Tự động hóa hệ thống điện. Khoa Điện - Điện tử . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, 2016 . - 37tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: HH/13410 0001-HH/13410 0114, PD/VT 06001, PM/VT 08300
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 2 AutoCad cho tự động hóa thiết kế / Nguyễn Văn Hiến . - H. : Giáo dục, 2005 . - 163tr. ; 29cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 00135, Pd/vt 00136, Pm/vt 00727-Pm/vt 00733, SDH/Vt 00798
 • Chỉ số phân loại DDC: 006.6
 • 3 Automatical . - Elsevier, 2007 . - CD-ROM
 • Thông tin xếp giá: PDN/CD 00136
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • File đính kèm E-book: http://opac.vimaru.edu.vn/edata/E-Journal/2007/Automatica/
 • 4 Automating quality systems/ J.D.T. Tannock . - Lodon: Chapman and Hall, 1992 . - 232 tr.: 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Lt 00432
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 5 Automation and robotics / Miltiadis A. Boboulos . - Knxb : Bookboon, 2010 . - 132p. ; 22cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00620
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/ebook/nh2014/CSDL_CS2014_2/HH0072.pdf
 • 6 Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing / Mikell P. Groover
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/Bo%20sung%20kiem%20dinh/Khoa%20%C4%90i%E1%BB%87n/9_Mikell%20P.%20Groover,%20Automation,%20Production%20Systems,%20and%20Computer-Integrated%20Manufacturing.pdf
 • 7 Bảo vệ rơle và tự động hoá hệ thống điện / Trần Quang Khánh . - H. : Giáo dục, 2005 . - 328tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02683-Pd/vt 02685, PD/VT 03990, PD/VT 03991, Pm/vt 04890-Pm/vt 04895, PM/VT 06264-PM/VT 06266, SDH/Vt 00840
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/SACH%20TV%20SO%20HOA/Tieng%20Viet/Pdvt%2002683-85%20-%20B%E1%BA%A3o%20V%E1%BB%87%20R%C6%A1le%20V%C3%A0%20T%E1%BB%B1%20%C4%90%E1%BB%99ng%20H%C3%B3a%20H%E1%BB%87%20Th%E1%BB%91ng%20%C4%90i%E1%BB%87n.pdf
 • 8 Cẩm nang kỹ thuật điện tự động hoá và tin học công ngiệp/ P. Dalle, E. Senillot, R. Bourgeois; Lê Văn Doanh dịch . - H.: Khoa học kỹ thuật, 1999 . - 356 tr.; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 01821, Pd/vt 01822, Pm/vt 03827-Pm/vt 03844
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 9 Cognitive networks : applications and deployments / Jaime Lloret Mauri, Kayhan Zrar Ghafoor, Danda B. Rawat, Javier Manuel Aguiar Perez edited . - Boca Raton : CRC Press, 2015 . - 502p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03277, SDH/LT 03477
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.384
 • 10 Control system fundamentals / William S. Levine . - Boca Raton : CRC Press, 2000 . - 475 tr ; 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00081
 • Chỉ số phân loại DDC: 003
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/Control%20system%20fundamentals.pdf
 • 11 Design reconfigurable antennas using graph models / Joseph Costantine, Youssef Tawk, Christos G. Christodoulou . - KNxb : Morgan & Claypool, 2013 . - 136p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03282, SDH/LT 03473
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.382
 • 12 Developing a method to increase the accuracy of robot - Manipulator systems using adaptive evaluation algorithms / Nguyen Khac Khiem; Nghd.: K.A. Neysipin . - Moscow : Russian Academy of Sciences, 2007 . - 129p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/TS 00047
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/THIET%20KE%20-%20LUAN%20VAN/LUAN%20AN%20TIEN%20SI%20-%20FULL/SDHTS%2000047%20-%20Nguyen%20Khac%20Khiem-10p.pdf
 • 13 Drives and control for industrial automation / Tan Kok Kiong, Andi Sudjana Putra . - London : Springer, 2011 . - 198p. ;22cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00605
 • Chỉ số phân loại DDC: 670.42
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/ebook/nh2014/CSDL_CS2014_2/HH0057.pdf
 • 14 Điều khiển robot công nghiệp / Nguyễn Mạnh Tiến . - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2007 . - 268tr. ; 24cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/Vbook/Dieu%20khien%20robot%20cong%20nghiep.pdf
 • 15 Điều khiển logic các thiết bị điện-điện tử / Võ Trí An . - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2006 . - 484 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 03477, PD/VT 03541, PD/VT 03583, PD/VT 03584, PD/VT 03742-PD/VT 03744, PD/VT 04127, PD/VT 04128, PD/VT 05527, PM/VT 05952, PM/VT 06056-PM/VT 06058, PM/VT 07910, PM/VT 07911
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 16 Đo lường điện / Bộ môn Tự động hóa hệ thống điện. Khoa Điện - Điện tử . - Hải Phòng : NXB Hàng Hải, 2017 . - 166tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: HH/13475 0001-HH/13475 0017
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.38
 • 17 Đồ gá cơ khí hóa và tự động hoá / Trần Văn Địch, Lê Văn Tiến, Trần Xuân Việt . - H. : Khoa học và kỹ thuật, 1999 . - 162tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05694, PD/VV 05695
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • 18 Đồ gá cơ khí hóa và tự động hoá : Giáo trình cho sinh viên cơ khí các trường khối kỹ thuật / Trần Văn Địch, Lê Văn Tiến, Trần Xuân Việt . - In lần thứ 4. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2007 . - 169 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05402-PD/VT 05404, PM/VT 07581, PM/VT 07582
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • 19 Đồ gá cơ khí và tự động hoá / Lê Văn Tiến, Trần Văn Địch, Trần Xuân Việt . - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 1999 . - 162tr. ; 20cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • 20 Đồ gá cơ khí và tự động hoá / Lê Văn Tiến, Trần Văn Địch, Trần Xuân Việt . - In lần thứ 3 có sửa chữa, bổ sung. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2005 . - 162tr. ; 20cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/Vbook/%C4%90%E1%BB%93%20G%C3%A1%20C%C6%A1%20Kh%C3%AD%20V%C3%A0%20T%E1%BB%B1%20%C4%90%E1%BB%99ng%20H%C3%B3a%20-%20Gs.Ts.Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20%C4%90%E1%BB%8Bch,%20171%20Trang.pdf
 • 21 Electric power distribution engineering. / Turan Gonen . - 3rd ed. - Boca Raton : CRC Press, 2014 . - 1035p. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02691, SDH/LT 03279, SDH/LT 03492
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 22 Electric power distribution, automation, protection, and control / James A. Momoh . - Boca Raton : CRC Press, 2008 . - 360p. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02547, SDH/LT 02548
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/SACH%20TV%20SO%20HOA/English/SDHLT%2002547-48%20-%20Electric%20Power%20Distribution%20Automation%20Protection%20And%20Control.pdf
 • 23 Electric power systems : Analysis and control / Fabio Saccomanno . - Piscataway : IEEE, 2003 . - 730p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03275
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.31
 • 24 Electrical Correcting Elements in Automatic Control and Regulation Circuits / G. K. Krug, Ye. K. Krug . - Elsevier Science & Technology, 2017 . - 101p
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/TAILIEUSO/Ebooks%20Proquest/0%20-%20Ebook%20Proquest1/18.Electrical%20Correcting%20Elements%20in%20Automatic%20Control%20and%20Regulation%20Circuits.pdf
 • 25 Giáo trình tự động hóa thiết kế cầu đường . - H. : KNXB., 20?? . - 276tr
 • Chỉ số phân loại DDC: 624
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/Vbook/Gi%C3%A1o%20Tr%C3%ACnh%20T%E1%BB%B1%20%C4%90%E1%BB%99ng%20H%C3%B3a%20Thi%E1%BA%BFt%20K%E1%BA%BF%20c%E1%BA%A7u%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng.pdf
 • 26 Hệ thống điều khiển bằng khí nén / Nguyễn Ngọc Phương . - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục, 2010 . - 288 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05606-PD/VT 05608, PM/VT 07976, PM/VT 07977
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 27 Hệ thống điều khiển tự động khí nén / Nguyễn Ngọc Phương, Nguyễn Trường Thịnh . - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2012 . - 287 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05419-PD/VT 05421, PM/VT 07558, PM/VT 07559
 • Chỉ số phân loại DDC: 628.9
 • 28 Họ vi điều khiển 8051 / Tống Văn On, Hoàng Đức Hải . - H. : Lao động - Xã hội, 2009 . - 412tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: HH/13305 0001
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 29 IEC 61131-3 programming industrial automation systems : Concepts and programming languages, requirements for programming systems, decision - making aids / Karl- Heinz John, Michael Tiegelkamp . - 2nd edi. - London : Springer, 2010 . - 390p. ;22cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00615
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/ebook/nh2014/CSDL_CS2014_2/HH0067.pdf
 • 30 Informatics in control automation and robotics : Revised and selected papers from the international conference on informatics in control automation and robotics 2010 / Juan Andrade Cetto, Jean-Louis Ferrier, Joaquim Filipe.eds . - 1st ed. - New York : Springer, 2011 . - 379p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00617
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/ebook/nh2014/CSDL_CS2014_2/HH0069.pdf
 • 1 2 3 4
  Tìm thấy 107 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :