Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 61 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Advances in robot kinematics analysis and design/ Jadran Lenarcic, Philippe Wenger . - KNxb : Springer, 2008 . - 472tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01967-SDH/LT 01972
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 2 An Introduction to Intelligent and Autonomous Control / Panos J. Antsaklis, Kevin M. Passino . - Boston : Kluwer Academic Publishers, 1992 . - 432p
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/An%20Introduction%20to%20Intelligent%20and%20Autonomous%20Control.pdf
 • 3 Androids : build your own lifelike robots / Bryan Bergeron, Thomas B. Talbot . - New York : Mc Graw Hill, 2014 . - 315 p. ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02845
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 4 Automation and robotics / Miltiadis A. Boboulos . - Knxb : Bookboon, 2010 . - 132p. ; 22cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00620
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/ebook/nh2014/CSDL_CS2014_2/HH0072.pdf
 • 5 Automation for the maritime industries / edited by J. Aranda, M.A. Armada, J.M. de la Cruz . - 1st ed. - Madrid : Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de Automática Industrial, 2004 . - 285p
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/Automation%20for%20the%20marintime%20industries.pdf
 • 6 Basics of robotics : theory and components of manipulators and robots / Adam Morecki, Jozef Kanapczyk . - New York : Springer Wien, 1999 . - 580 p ; 23 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01761
 • Chỉ số phân loại DDC: 670.42
 • 7 Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự của Công ty TNHH Rorze Robothech / Trần Thị Thơ; Nghd.: TS. Bùi Thị Minh Tiệp . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 93 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02577
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Developing a method to increase the accuracy of robot - Manipulator systems using adaptive evaluation algorithms / Nguyen Khac Khiem; Nghd.: K.A. Neysipin . - Moscow : Russian Academy of Sciences, 2007 . - 129p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/TS 00047
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/THIET%20KE%20-%20LUAN%20VAN/LUAN%20AN%20TIEN%20SI%20-%20FULL/SDHTS%2000047%20-%20Nguyen%20Khac%20Khiem-10p.pdf
 • 9 Điều khiển robot công nghiệp / Nguyễn Mạnh Tiến . - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2007 . - 268tr. ; 24cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/Vbook/Dieu%20khien%20robot%20cong%20nghiep.pdf
 • 10 Điều khiển chuyển động robots Scana và mô phỏng trên thư viện Simmechanics trong Matb / Phạm Văn Quảng, Phạm Duy Thuyến, Đoàn Thị Phương Anh ; Nghd.: Phạm Thị Hồng Anh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 48tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17493
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 11 Điều khiển robot hai bậc tự do bằng phương pháp moment tính / Nguyễn Đức Lộc; Nghd.: Phạm Thị Hồng Anh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 59tr. ; 30 cm + 04 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 13334, PD/TK 13334
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 12 Điều khiển số và CAM sản xuất chế tạo có máy tính trợ giúp / Phan Hữu Phúc . - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2006 . - 212tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05388-PD/VT 05390, PM/VT 07572, PM/VT 07573
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/SACH%20TV%20SO%20HOA/Tieng%20Viet/PDVT%2005388%20-%20%C4%90i%E1%BB%81u%20Khi%E1%BB%83n%20S%E1%BB%91%20&%20Cam,%20S%E1%BA%A3n%20Xu%E1%BA%A5t%20Ch%E1%BA%BF%20T%E1%BA%A1o%20C%C3%B3%20M%C3%A1y%20T%C3%ADnh%20Tr%E1%BB%A3%20Gi%C3%BAp%20-%20Phan%20H%E1%BB%AFu%20Ph%C3%BAc,%20213%20Trang.pdf
 • 13 Giáo trình Robot Công nghiệp / Phạm Đăng Phước . - Đà Nẵng : Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, 2007 . - 110tr
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/Vbook/GT%20robot%20cong%20nghiep%20-%20pham_dang_phuoc.pdf
 • 14 Hướng dẫn thiết kế - lắp ráp robot từ các linh kiện thông dụng / Trần Thế San dịch ; Nguyễn Ngọc Phương hiệu đính . - Đà Nẵng : NXB. Đà Nẵng, 2005 . - 312tr
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/Vbook/huong%20dan%20thiet%20ke%20lap%20rap%20robot.pdf
 • 15 Informatics in control automation and robotics : Revised and selected papers from the international conference on informatics in control automation and robotics 2010 / Juan Andrade Cetto, Jean-Louis Ferrier, Joaquim Filipe.eds . - 1st ed. - New York : Springer, 2011 . - 379p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00617
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/ebook/nh2014/CSDL_CS2014_2/HH0069.pdf
 • 16 Informatics in control automation and robotics. Vol. 24 : Selected papers from the international conference on informatics in control automation and robotics 2006 / Joanquim Filipe, Jean - Louis Ferrier, Juan Andrade - Cetto, Eds . - Knxb : Springer, 2009 . - 317p. ;22cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00613
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/ebook/nh2014/CSDL_CS2014_2/HH0065.pdf
 • 17 Intelligent mechatronics / Ganesh R.Naik ed . - Crotia : Intech, 2011 . - 260p. ; 22cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00623
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/ebook/nh2014/CSDL_CS2014_2/HH0075.pdf
 • 18 Kỹ thuật robot : Giáo trình dùng cho sinh viên đại học khối kỹ thuật / Đào Văn Hiệp . - In lần thứ nhất. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2003 . - 206tr
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/Vbook/ky%20thuat%20robot%202003.pdf
 • 19 Kỹ thuật robot : Giáo trình dùng cho sinh viên đại học khối kỹ thuật / Đào Văn Hiệp . - In lần thứ 2 có bổ sung và sửa chữa. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2004 . - 244tr
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/Vbook/ky%20thuat%20robot%202004.pdf
 • 20 Lyapunov - based control of robotic systems / Aman Behal, Warren Dixon, Darren M.Dawson, .. . - London : CRC Press, 2010 . - 384p
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00624
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/ebook/nh2014/CSDL_CS2014_2/HH0076.pdf
 • 21 Mô phòng ROBOT PUMA 560 sử dụng phần mềm CATIA / Phạm Văn Hải; Nghd.: Phạm Thị Hồng Anh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 43 tr. ; 30 cm+ 02BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 16791, PD/TK 16791
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 22 Mô phỏng robot pendubot sử dụng robotics toolbox của matlab / Phạm Tâm Thành . - 2016 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 46, tr.36-39
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 23 Navigating mobile robots : systems and techniques / Johann Borenstein, H.R. Everett, Liqiang Feng . - Wellesley, Mass. : A K Peters, c1996 . - xii, 225 tr. ; 26 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01796
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 24 New approaches in automation and robotics / Haraldd Aschemann ed . - Aus : I-Tech, 2008 . - 400p. ;22cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00626
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/ebook/nh2014/CSDL_CS2014_2/HH0078.pdf
 • 25 New developments in robotics, automation and control / Alexsandar Lazinica ed . - Crotia : In Tech, 2008 . - 512p. ; 22cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00621
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/ebook/nh2014/CSDL_CS2014_2/HH0073.pdf
 • 26 Nghiên cứu bộ điều khiển trượt để nâng cao chất lượng điều khiển chuyển động của robôt một khớp / Vũ Thị Lương; Nghd.: PGS.TS Phạm Ngọc Tiệp . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2008 . - 75 tr. ; 30 cm. + 04BV+TBV
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07433
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.38
 • 27 Nghiên cứu các phương pháp điều khiển chuyển động của Robot công nghiệp trong không gian làm việc / Trần Văn Ước; Nghd.: Phạm Thị Hồng Anh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 53 tr. ; 30 cm + 05 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 15424, PD/TK 15424
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 28 Nghiên cứu điều khiển mờ cho chuyển động của robot hai bậc tự do / Nguyễn Huy Đạt; Nghd.: Lưu Kim Thành . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 66 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02133
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 29 Nghiên cứu phương pháp điều khiển PD kết hợp gia tốc trọng trường trong điều khiển chuyển động robot công nghiệp / Mạc Như Phương; Nghd.: Phạm Thị Hồng Anh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 46 tr. ; 30 cm + 04 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 15446, PD/TK 15446
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 30 Nghiên cứu robotics toolbox của Matlab phục vụ mô phỏng robot / Lê Kế Đạt; Nghd.: Phạm Tâm Thành . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 53 tr. ; 30 cm + 06 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 15548, PD/TK 15548
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 1 2 3
  Tìm thấy 61 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :