Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 35 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Advances in robot kinematics analysis and design/ Jadran Lenarcic, Philippe Wenger . - KNxb : Springer, 2008 . - 472tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01967-SDH/LT 01972
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 2 Androids : build your own lifelike robots / Bryan Bergeron, Thomas B. Talbot . - New York : Mc Graw Hill, 2014 . - 315 p. ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02845
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 3 Basics of robotics : theory and components of manipulators and robots / Adam Morecki, Jozef Kanapczyk . - New York : Springer Wien, 1999 . - 580 p ; 23 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01761
 • Chỉ số phân loại DDC: 670.42
 • 4 Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự của Công ty TNHH Rorze Robothech / Trần Thị Thơ; Nghd.: TS. Bùi Thị Minh Tiệp . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 93 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02577
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Developing a method to increase the accuracy of robot - Manipulator systems using adaptive evaluation algorithms / Nguyen Khac Khiem; Nghd.: K.A. Neysipin . - Moscow : Russian Academy of Sciences, 2007 . - 129p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/TS 00047
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/THIET%20KE%20-%20LUAN%20VAN/LUAN%20AN%20TIEN%20SI%20-%20FULL/SDHTS%2000047%20-%20Nguyen%20Khac%20Khiem-10p.pdf
 • 6 Điều khiển robot hai bậc tự do bằng phương pháp moment tính / Nguyễn Đức Lộc; Nghd.: Phạm Thị Hồng Anh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 59tr. ; 30 cm + 04 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 13334, PD/TK 13334
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 7 Mô phòng ROBOT PUMA 560 sử dụng phần mềm CATIA / Phạm Văn Hải; Nghd.: Phạm Thị Hồng Anh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 43 tr. ; 30 cm+ 02BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 16791, PD/TK 16791
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 8 Mô phỏng robot pendubot sử dụng robotics toolbox của matlab / Phạm Tâm Thành . - 2016 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 46, tr.36-39
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 9 Navigating mobile robots : systems and techniques / Johann Borenstein, H.R. Everett, Liqiang Feng . - Wellesley, Mass. : A K Peters, c1996 . - xii, 225 tr. ; 26 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01796
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 10 Nghiên cứu bộ điều khiển trượt để nâng cao chất lượng điều khiển chuyển động của robôt một khớp / Vũ Thị Lương; Nghd.: PGS.TS Phạm Ngọc Tiệp . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2008 . - 75 tr. ; 30 cm. + 04BV+TBV
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07433
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.38
 • 11 Nghiên cứu các phương pháp điều khiển chuyển động của Robot công nghiệp trong không gian làm việc / Trần Văn Ước; Nghd.: Phạm Thị Hồng Anh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 53 tr. ; 30 cm + 05 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 15424, PD/TK 15424
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 12 Nghiên cứu điều khiển mờ cho chuyển động của robot hai bậc tự do / Nguyễn Huy Đạt; Nghd.: Lưu Kim Thành . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 66 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02133
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 13 Nghiên cứu phương pháp điều khiển PD kết hợp gia tốc trọng trường trong điều khiển chuyển động robot công nghiệp / Mạc Như Phương; Nghd.: Phạm Thị Hồng Anh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 46 tr. ; 30 cm + 04 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 15446, PD/TK 15446
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 14 Nghiên cứu robotics toolbox của Matlab phục vụ mô phỏng robot / Lê Kế Đạt; Nghd.: Phạm Tâm Thành . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 53 tr. ; 30 cm + 06 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 15548, PD/TK 15548
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 15 Nghiên cứu xây dựng mô hình vật lý và hệ điều khiển cánh tay robot hai bậc tự do / Đào Văn Tăng; Nghd.: Nguyễn Việt Trung . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 76 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02128
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 16 Nghiên cứu, xây dựng mô hình robot điều khiển từ xa bằng Bluetooth / Đặng Tuấn Anh; Nghd.: Vũ Xuân Hậu . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 67tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15175
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 17 Nguyên lý máy. Tập 2 / Đinh Gia Tường, Phan Văn Đồng, Tạ Khánh Lâm . - H. : Giáo dục, 1998 . - 335 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: NLM2 0001-NLM2 0099
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.82
 • 18 Phân tích và điều khiển robot công nghiệp / Nguyễn Mạnh Tiến . - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2007 . - 268tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: HH/13316 0001-HH/13316 0021
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 19 Robot trên không / Nguyễn Thiện Phúc . - H. : Bách khoa Hà Nội, 2016 . - 372 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05773-PD/VT 05775, PM/VT 08143, PM/VT 08144
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 20 Robotics and control/ R.K. Mittal, I.J. Nagrath . - New Delhi : McGraw Hill, 2013 . - 487 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01955-SDH/LT 01960
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 21 Snake robots : modelling, mechatronics, and control / Pal Liljeback, Kristin Y. Pettersen, Oyvind Stavdahl . - New York, 2013 . - 317tr. ; 23cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03402, SDH/LT 03403
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 22 Sử dụng bộ điều khiển mờ-nơron để nâng cao chất lượng điều chuyển của robot một khớp. / Lưu Quang Đại; Nghd.: TS. Phạm Ngọc Tiệp . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2009 . - 76 tr. ; 30 cm + 05 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 07513, PD/TK 07513
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 23 The Coming Robot Revolution / Yoseph Bar-Cohen, David Hanson, Adi Marom . - New York : Springer, 2011 . - 409tr
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00565
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/ebook/nh2014/HH0021.pdf
 • 24 Thiết kế bộ điều khiển vị trí của tay robot sử dụng luật điều khiển ma trận Jacobien nghịch đảo và chuyển vị cho robot ba bậc tự do / Nguyễn Xuân Quyền; Nghd.: TS. Trần Sinh Biên, Phạm Thị Hồng Anh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2011 . - 65 tr. ; 30 cm + 05 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 09760, PD/TK 09760
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 25 Thiết kế mô hình điều khiển mobile robot bám mục tiêu áp dụng bộ điều khiển mờ-nowrron thích nghi / Đặng Xuân Kiên, Nguyễn Minh Lợi . - 2016 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 48, tr.18-22
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 26 Thiết kế, chế tạo bộ điều khiển cánh tay robot ba bậc tự do / Ngô Quang Vĩ; Nghd.: GS.TSKH. Thân Ngọc Hoàn . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2012 . - 94 tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01402
 • Chỉ số phân loại DDC: 670.42
 • 27 Tính toán động lực học và thiết kế quy luật điều khiển cho tay máy robot dư dẫn động / Hoàng Mạnh Cường, Nguyễn Hoàng Hải . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 46tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00654
 • Chỉ số phân loại DDC: 620
 • 28 Tổng quan về các phương pháp điều khiển Robot. Đi sâu phương pháp điều khiển trượt trong chuyển động Robot SCARA / Vũ Bá Tuyên; Nghd.: TS. Nguyễn Khắc Khiêm, Phạm Thị Hồng Anh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 81 tr. ; 30 cm + 04 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 08943, PD/TK 08943
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 29 Tổng quan về robot công nghiệp. Đi sâu mô phỏng robot scara bằng phần mềm easay - rob / Nguyễn Hồng Quân.; Nghd.: Ths. Phạm Thị Hồng Anh . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2013 . - 70 tr. ; 30 cm. + 04 bản vẽ
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 12108, PD/TK 12108
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 30 Tổng quan về robot công nghiệp. Đi sâu điều khiển vị trí cánh tay robot hai bậc tự do sử dụng phương pháp bù mờ PID / Phạm Xuân Việt; Nghd.: TS. Trần Sinh Biên, Phạm Thị Hồng Anh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2011 . - 67 tr. ; 30 cm + 05 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 09765, PD/TK 09765
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 1 2
  Tìm thấy 35 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :