Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 14 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 A practical guide to trade policy analysis / World Trade Organization . - Switzerland : World Trade Organization, 2012 . - 232p. ; 23cm + 01CD
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03393
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 2 Giáo trình kinh doanh quốc tế. Tập 1/ Nguyễn Thị Hường . - H.: Thống kê, 2001 . - 308 tr; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Vv 02735, Pd/Vv 02736
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 3 Giáo trình kinh doanh quốc tế/ Trường đại học kinh tế Quốc dân . - Hà Nội : Lao động - xã hội, 2003 . - 403 tr; 20,5 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02925, Pd/vv 02926, Pm/vv 02702-Pm/vv 02704
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 4 International business / Alan M. Rugman, Thomas L. Brewer edite . - Oxford : Oxford university press, 2012 . - 877 p. ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02860
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 International economics: Pearson new international edition / Gerber James . - Sixth edition. - Great Britain : Pearson, 2014 . - 488p. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03388
 • Chỉ số phân loại DDC: 337
 • 6 International finance / Maurice D. Levi . - 5th ed. - London : Routledge, 2009 . - 582 p. ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02866, SDH/LT 02867
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 7 International trade / Robert C.Feenstra, Alan M.Taylor . - Fourth edition. - New York : Worth Publishers, 2017 . - 422p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03390
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 8 International trade and economic relations: In a nutshell / Ralph H. Folsom, Michael Wallace Gordon, Michael P. Van Alstine . - Sixth edition. - USA : West Academic Publishing, 2016 . - 413p. ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00785
 • Chỉ số phân loại DDC: 337
 • 9 Kế hoạch kinh doanh quốc tế : Dùng cho sinh viên nghành: Kinh tế . - Hải Phòng: NXB Hàng hải, 2016 . - 61tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06059, PM/VT 08513
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 10 Môi trường kinh doanh quốc tế : Dùng cho sinh viên ngành: Kinh tế . - Hải Phòng : NXB Hàng hải , 2016 . - 84tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06124, PM/VT 08436
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 11 Principles of micro economics / Robert H. Frank, Ben S. Bernanke . - 2nd ed. - Boston : McGraw Hill, 2004 . - 424p. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00896
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.5
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/Principles%20of%20micro%20economic.pdf
 • 12 Principles of Microeconomics / N.Gregory Mankiw . - 7th ed. - Australia : Cengage Learning, 2015 . - 495p. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03368, SDH/LT 03369, SDH/LT 03733, SDH/LT 03734
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.5
 • 13 Quản trị kinh doanh quốc tế. Tập 1 / Hà Minh Tiếp chủ biên; Lê Thị Mỹ Ngọc, Lê Đức Phước . - H. : Văn hoá-văn nghệ, 2011 . - 295tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 04218
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Tín dụng và tài trợ thương mại quốc tế : Dùng cho sinh viên nghành: Kinh tế . - Hải Phòng: NXB Hàng hải, 2016 . - 46tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06060, PM/VT 08514
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 1
  Tìm thấy 14 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :