Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 9 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Nghiên cứu xây dựng chương trình tự động tính toán động học và động lực học hệ dẫn động cơ khí / Cao Ngọc Vi; Nghd.: TS. Đào Ngọc Biên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 90 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00866
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 2 Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí : Hướng dẫn đồ án cơ sở thiết kế máy / Tập 1 / Trịnh Chất, Lê Văn Uyển . - Tái bản lần thứ 7. - H.: Giáo dục, 2011 . - 231tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: HH/22623 0001-HH/22623 0020
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • 3 Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí : Hướng dẫn đồ án cơ sở thiết kế máy / Tập 2 / Trịnh Chất, Lê Văn Uyển . - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục, 2011 . - 231tr. ; 30cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • 4 Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí. T. 1 / Trịnh Chất, Lê Văn Uyển . - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2006 . - 271tr. ; 27cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/Vbook/T%C3%ADnh%20to%C3%A1n%20thi%E1%BA%BFt%20k%E1%BA%BF%20h%E1%BB%87%20d%E1%BA%ABn%20%C4%91%E1%BB%99ng%20c%C6%A1%20kh%C3%AD%20t%E1%BA%ADp1.pdf
 • 5 Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí. T. 1 / Trịnh Chất, Lê Văn Uyển . - H. : Giáo dục, 1993 . - 264tr. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 00145-Pd/vt 00147, PD/VT 00273, Pd/vt 00286, Pd/vt 01021, Pd/vt 01022, Pm/vt 00699-Pm/vt 00705, Pm/vt 01532-Pm/vt 01534, TKHDC1 0001-TKHDC1 0084, TKHDC1 0086-TKHDC1 0226, TKHDC1 0228, TKHDC1 0229, TKHDC1 0231-TKHDC1 0299
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/SACH%20TV%20SO%20HOA/Tieng%20Viet/PDVT%2000145-47%20-%20T%C3%ADnh%20to%C3%A1n%20thi%E1%BA%BFt%20k%E1%BA%BF%20h%E1%BB%87%20d%E1%BA%ABn%20%C4%91%E1%BB%99ng%20c%C6%A1%20kh%C3%AD.%20T%E1%BA%ADp%201.pdf
 • 6 Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí. T. 2 / Trịnh Chất, Lê Văn Uyển . - H. : Giáo dục, 1993 . - 192tr. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 00274, Pd/vt 00287, Pm/vt 00449-Pm/vt 00451, Pm/vt 01535-Pm/vt 01537, TKHDC2 0001-TKHDC2 0268
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • 7 Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí. Tập 1 / Trịnh Chất, Lê Văn Uyển . - Tái bản lần thứ 14. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2016 . - 271tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06396, PM/VT 08686, PM/VT 08687
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • 8 Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí. Tập 2 / Trịnh Chất, Lê Văn Uyển . - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục, 2006 . - 229tr. ; 27cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/Vbook/T%C3%ADnh%20to%C3%A1n%20thi%E1%BA%BFt%20k%E1%BA%BF%20h%E1%BB%87%20d%E1%BA%ABn%20%C4%91%E1%BB%99ng%20c%C6%A1%20kh%C3%AD%20T2.pdf
 • 9 Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí. Tập 2 / Trịnh Chất, Lê Văn Uyển . - Tái bản lần thứ 13. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2016 . - 231tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06397, PM/VT 08688, PM/VT 08689
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • 1
  Tìm thấy 9 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :