Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Nghiên cứu xây dựng chương trình tự động tính toán động học và động lực học hệ dẫn động cơ khí / Cao Ngọc Vi; Nghd.: TS. Đào Ngọc Biên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 90 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00866
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 2 Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí : Hướng dẫn đồ án cơ sở thiết kế máy / Tập 1 / Trịnh Chất, Lê Văn Uyển . - Tái bản lần thứ 7. - H.: Giáo dục, 2011 . - 231tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: HH/22623 0001-HH/22623 0020
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • 3 Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí : Hướng dẫn đồ án cơ sở thiết kế máy / Tập 2 / Trịnh Chất, Lê Văn Uyển . - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục, 2011 . - 231tr. ; 30cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • 4 Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí. Tập 1/ Trịnh Chất, Lê Văn Uyển . - H.: Giáo dục, 1993 . - 264 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 00145-Pd/vt 00147, Pd/vt 00286, Pd/vt 01021, Pd/vt 01022, Pm/vt 00699-Pm/vt 00705, Pm/vt 01532-Pm/vt 01534, TKHDC1 0001-TKHDC1 0084, TKHDC1 0086-TKHDC1 0226, TKHDC1 0228, TKHDC1 0229, TKHDC1 0231-TKHDC1 0299
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • 5 Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí. Tập 2/ Trịnh Chất, Lê Văn Uyển . - H.: Giáo dục, 1993 . - 192 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 00287, Pm/vt 00449-Pm/vt 00451, Pm/vt 01535-Pm/vt 01537, TKHDC2 0001-TKHDC2 0268
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • 6 Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí. Tập 1 / Lê Văn Uyển . - H.: Giáo dục, 1993 . - 264 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 00273
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • 7 Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí. Tập 2 / Lê Văn Uyển . - H.: Giáo dục, 1993 . - 192 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 00274
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • 1
  Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :