Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 82 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 A study on an automatic ship berthing based on artificial neural network controller using head-up coordinate system / Nguyen Van Suong; Nghd.: Im Nam-kyun . - Mokpo : Mokpo National Maritime University, 2016 . - 80p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/TS 00044
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/THIET%20KE%20-%20LUAN%20VAN/LUAN%20AN%20TIEN%20SI%20-%20FULL/SDHTS%2000044%20-%20Nguyen%20Van%20Suong-10p.pdf
 • 2 A study on automatic ship control based on artificial neural networks and free running model ship experiment : Nghiên cứu về tự động điều khiển tàu biển sử dụng mạng Nơ-ron nhân tạo thực nghiệm trên tàu mô hình / Tran Van Luong; Nghd.: Im Nam-Kyun . - Mokpo : Mokpo National Maritime University, 2012 . - 98p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/TS 00029, SDH/TS 00030
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/THIET%20KE%20-%20LUAN%20VAN/LUAN%20AN%20TIEN%20SI%20-%20FULL/SDHTS%2000029-30%20-%20TRAN%20VAN%20LUONG-10p.pdf
 • 3 Advances in Control Systems : Advances in Control Systems Ser. Vol 8 / C.T. Leondes Editor . - Academic Press : Elsevier Science & Technology, 2014 . - 276p
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.831
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/TAILIEUSO/Ebooks%20Proquest/0%20-%20Ebook%20Proquest1/1.Advances%20in%20Control%20Systems%20-%20Advances%20in%20Control%20Systems%20-%20Theory%20and%20Applications.pdf
 • 4 Automatic Control:The power of feedback using MATLAB / Theodore E. Djaferis . - Boston : PWS, 1998 . - 144 tr.; 23 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00043
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 5 Automatic process control/ Ernest F. Johnson . - New york: Knhxb, 1967 . - 271 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Lt 00319-Pd/Lt 00321, Pm/Lt 01109-Pm/Lt 01115
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 6 Automation and control for marine engineers/ V.G. Cox . - 431 tr.; cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Lv 01109-Pd/Lv 01111, Pm/Lv 01321-Pm/Lv 01327
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 7 Automotive Mechatronics : Automotive Networking, Driving Stability Systems, Electronics / Konrad Reif editor . - Springer Vieweg: Gabler, 2014 . - 549p
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.82
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/TAILIEUSO/Ebooks%20Proquest/0%20-%20Ebook%20Proquest1/9.Automotive%20Mechatronics%20-%20Automotive%20Networking,%20Driving%20Stability%20Systems,%20Electronics.pdf
 • 8 Basic control systems engineering / Paul H. Lewis, Chang Yang . - New Jersey : Prentice - Hall, INC, 1997 . - 450p. ; 23cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00388
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 9 Các qui phạm liên quan đến tàu biển: qui phạm hệ thống điều khiển tự động và từ xa / Đăng kiểm Việt nam . - H Knxb 2003 . - 47 tr ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/vt 05609, Pm/vt 05610
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 10 Chaos in Electronic Drive Systems / K.T. Chau, Zheng Wang . - KNxb : IEEE - Wiley, 2011 . - 336p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00568
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.46
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/ebook/nh2014/HH0024.pdf
 • 11 Control theory: twenty-five seminal papers (1932-1981) / Tamer Basar . - New York : IEEE Press, 2001 . - 523tr. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01775
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 12 Công nghệ CNC / Trần Văn Địch . - In lần thứ nhất. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2004 . - 276tr. ; 24cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.9
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/Vbook/C%C3%B4ng%20Ngh%E1%BB%87%20CNC%20(NXB%20Khoa%20H%E1%BB%8Dc%20K%E1%BB%B9%20Thu%E1%BA%ADt%202004)%20-%20Gs.Ts.Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20%C4%90%E1%BB%8Bch,%20277%20Trang.pdf
 • 13 Design rules for actuators in active mechanical systems / Oriol Gomis-Bellmunt, Lucio Flavio Campanile . - London : Springer, 2010 . - 205p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00606
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/ebook/nh2014/CSDL_CS2014_2/HH0058.pdf
 • 14 Developing a method to increase the accuracy of robot - Manipulator systems using adaptive evaluation algorithms / Nguyen Khac Khiem; Nghd.: K.A. Neysipin . - Moscow : Russian Academy of Sciences, 2007 . - 129p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/TS 00047
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/THIET%20KE%20-%20LUAN%20VAN/LUAN%20AN%20TIEN%20SI%20-%20FULL/SDHTS%2000047%20-%20Nguyen%20Khac%20Khiem-10p.pdf
 • 15 Digital control system analysis / Charles L. Phillips, H. Troy Nagle . - 3rd ed. - New Jersey : Prentice Hall, 1995 . - 685 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00377
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 16 Đánh giá tác động của nhiễu điều hoà đến đặc tính động học của hệ thống tự động điều chỉnh vòng quay của động cơ diesel tàu thủy / Lê Văn Học . - 2007 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ Hàng hải, Số 10, tr. 45-48
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.4
 • 17 Điều khiển robot công nghiệp / Nguyễn Mạnh Tiến . - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2007 . - 268tr. ; 24cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/Vbook/Dieu%20khien%20robot%20cong%20nghiep.pdf
 • 18 Điều khiển bám quỹ đạo hai trục máy CNC trên hệ truyền động Servo / Phan Văn Cường; nghd.: PGS TS. Phạm Ngọc Tiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 73 tr. ; 30 cm + 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00898
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 19 Điều khiển tự động các hệ kỹ thuật. Tập 1, Mô hình hệ thống điều khiển / Lê Anh Tuấn . - H. : Giao thông vận tải, 2010 . - 100tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05199, PD/VT 05200, PD/VT 05530, PM/VT 07367-PM/VT 07369
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/SACH%20TV%20SO%20HOA/Tieng%20Viet/PDVT%2005199-200%20-%20Dieu_khien_tu_dong_cac_he_ky_thuat_tap_1.pdf
 • 20 Điều khiển tự động truyền động điện xoay chiều ba pha / Nguyễn Phùng Quang . - H. : Giáo dục, 1996 . - 324 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: DKTDTD 0001-DKTDTD 0039
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 21 Điều khiển tự động truyền động điện. Tập 1 / Trịnh Đình Đề, Võ Trí An . - H. : Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1983 . - 295 tr. ; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/Vv 03434
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 22 Điều khiển với simatic S7 - 300 / Phan Xuân Minh, Nguyễn Doãn Phước . - H. : Bách khoa Hà Nội, 2015 . - 251tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06367, PM/VT 08618, PM/VT 08619
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 23 Electrical Correcting Elements in Automatic Control and Regulation Circuits / G. K. Krug, Ye. K. Krug . - Elsevier Science & Technology, 2017 . - 101p
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/TAILIEUSO/Ebooks%20Proquest/0%20-%20Ebook%20Proquest1/18.Electrical%20Correcting%20Elements%20in%20Automatic%20Control%20and%20Regulation%20Circuits.pdf
 • 24 Giáo trình công nghệ CNC / Trần Văn Địch . - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Giáo dục, 2015 . - 267 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05413-PD/VT 05415, PM/VT 07554, PM/VT 07555
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.9
 • 25 Hệ thống thiết bị điều khiển và lái tàu / Phạm Văn Khảo . - H. : Khoa học kỹ thuật, 2007 . - 167tr. ; 24cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.89
 • 26 Họ vi điều khiển 8051 / Tống Văn On, Hoàng Đức Hải . - H. : Lao động - Xã hội, 2009 . - 412tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: HH/13305 0001
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 27 Hydraulic and electric - hydraulic control systems / R.B. Walters . - 2nd ed. - United State : Springer, 2000 . - 331p. ;24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02207, SDH/LT 03146, SDH/LT 03147
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/ebook/2015/hydraulic%20and%20elictric-hydraulic.pdf
 • 28 Informatics in control automation and robotics : Revised and selected papers from the international conference on informatics in control automation and robotics 2010 / Juan Andrade Cetto, Jean-Louis Ferrier, Joaquim Filipe.eds . - 1st ed. - New York : Springer, 2011 . - 379p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00617
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/ebook/nh2014/CSDL_CS2014_2/HH0069.pdf
 • 29 Informatics in control automation and robotics. Vol. 24 : Selected papers from the international conference on informatics in control automation and robotics 2006 / Joanquim Filipe, Jean - Louis Ferrier, Juan Andrade - Cetto, Eds . - Knxb : Springer, 2009 . - 317p. ;22cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00613
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/ebook/nh2014/CSDL_CS2014_2/HH0065.pdf
 • 30 Intelligent control and computer engineering / Sio Long Ao, Oscar Castillo, Xu Huang eds . - London : Springer, 2011 . - 328p. ;22cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00603
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/ebook/nh2014/CSDL_CS2014_2/HH0055.pdf
 • 1 2 3
  Tìm thấy 82 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :