Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Cơ sở thiết kế máy và chi tiết máy/ Trịnh Chất . - H.: Khoa học kỹ thuật, 1994 . - 218 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 00683-Pd/vt 00685, Pd/vt 02082, Pd/vt 02083, Pm/vt 01965-Pm/vt 01971, Pm/vt 05485
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • 2 Thiết kế truyền động cơ khí. Tập 1 / X.A. Tsernavxki, G.M. Itxcovit, V.A. Kixeliev; Trịnh Chất hiệu đính . - H. : Khoa học, 1969 . - 343 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/vt 01033
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • 3 Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí : Hướng dẫn đồ án cơ sở thiết kế máy / Tập 1 / Trịnh Chất, Lê Văn Uyển . - Tái bản lần thứ 7. - H.: Giáo dục, 2011 . - 231tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: HH/22623 0001-HH/22623 0020
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • 4 Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí : Hướng dẫn đồ án cơ sở thiết kế máy / Tập 2 / Trịnh Chất, Lê Văn Uyển . - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục, 2011 . - 231tr. ; 30cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • 5 Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí. Tập 1/ Trịnh Chất, Lê Văn Uyển . - H.: Giáo dục, 1993 . - 264 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 00145-Pd/vt 00147, Pd/vt 00286, Pd/vt 01021, Pd/vt 01022, Pm/vt 00699-Pm/vt 00705, Pm/vt 01532-Pm/vt 01534, TKHDC1 0001-TKHDC1 0084, TKHDC1 0086-TKHDC1 0226, TKHDC1 0228, TKHDC1 0229, TKHDC1 0231-TKHDC1 0299
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • 6 Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí. Tập 2/ Trịnh Chất, Lê Văn Uyển . - H.: Giáo dục, 1993 . - 192 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 00287, Pm/vt 00449-Pm/vt 00451, Pm/vt 01535-Pm/vt 01537, TKHDC2 0001-TKHDC2 0268
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • 7 Tự động hóa thiết kế cơ khí / Trịnh Chất, Trịnh Đồng Tính . - In lần thứ 1. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2005 . - 303 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05422-PD/VT 05424, PM/VT 07560, PM/VT 07561
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • 1
  Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :