Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 18 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Chế tạo và thử nghiệm thiết bị tự động điều khiển tàu theo tuyến đường đã lập / Phạm Văn Thuần, Mai Mạnh Lân . - 2016 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 46, tr.91-95
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 2 Đào tạo nguồn nhân lực cho trạm VTS-một giải pháp cho công tác đảm bảo an toàn hàng hải tại Việt nam / Phạm Văn Thuần, Lưu Việt Hùng . - 2014 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 39, tr.71-74
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 3 Nghiên cứu các giải pháp nâng cao năng lực tìm kiếm cứu nạn tại Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực I giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến 2020 / Lê Quang Vinh; Nghd.: TS. Phạm Văn Thuần . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 85 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01162
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 4 Nghiên cứu chế tạo thiết bị tự động đánh giá tình huống giao thông (AATS) - một phương tiện cho đào tạo và huấn luyện / Phạm Văn Thuần . - 2012 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 30, tr.17-21
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 5 Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng các thành phần lực cản của nước tác dụng lên thân tàu đến khả năng quay trở / Nguyễn Trung Chính; Nghd.: TS. Phạm Văn Thuần . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2013 . - 58 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01523
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 6 Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng quản lý nhà nước nhằm giảm thiểu và đi đến loại trừ tàu biển Việt Nam bị lưu giữ ở nước ngoài / Vũ Hồng Quang; Nghd.: Phạm Văn Thuần . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2013 . - 67tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01652
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 7 Nghiên cứu mối liên hệ giữa các hệ số Yv, Yr trong mô tả các thành phần lực ngang tác dụng lên thân tàu / Phạm Văn Thuần . - 2012 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 30, tr.3-6
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 8 Nghiên cứu nâng cao hiệu quả quản lý an toàn đối với đội tàu ngoài quốc doanh tiến tới giảm thiểu nguy cơ bị bắt giữ tại nước ngoài / Nguyễn Quang Anh; TS. Phạm Văn Thuần . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2011 . - 122 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01168
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 9 Nghiên cứu tự động điều khiển tàu đi theo tuyến hành trình đã lập / Đỗ Trung Kiên; Nghd.: Phạm Văn Thuần . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 46 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01912
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 10 Nghiên cứu ứng dụng bể thử tàu Trường đại học Hàng hải phục vụ công tác nghiên cứu tính năng điều động tàu / Đỗ Văn Thuận; Nghd.: TS. Phạm Văn Thuần . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2011 . - 66 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01169
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.89
 • 11 Nghiên cứu xây dựng bộ bài tập thực hành cao thiết bị mô phỏng huấn luyện Radar/Arpa trường Đại học Hàng hải / Phạm Văn Thuần; Nghd.: TS. Nguyễn Viết Thành . - Hải phòng : Đại học hàng hải, 2004 . - 75 tr. ; 30 cm + 1 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00260
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 12 Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo sỹ quan vận hành hệ thống kiểm soát giao thông hàng hải tại Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam / Đỗ Thành Long; Nghd.: TS. Phạm Văn Thuần . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2013 . - 62 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01521
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 13 Nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển, giám sát từ xa các động cơ điện ứng dụng công nghệ mạng phân tán / Phạm Văn Thuần; Nghd.: TS. Hoàng Đức Tuấn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 109 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01080
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 14 Quy tắc phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển 1972 / Phạm Văn Thuần; Nguyễn Viết Thành hiệu đính . - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2012 . - 187tr. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 04851
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.89
 • 15 Theo dõi ảnh mục tiêu trên màn ảnh radar / Phạm Văn Thuần, Lê Thế Anh . - 2015 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 41, tr.57-61
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 16 Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu ven biển khu vực Hải Phòng-Quảng Ninh phục vụ quản lý giao thông hàng hải / Phạm Minh Châu; Nghd.: Phạm Văn Thuần . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 70tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01720
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 17 Ứng dụng phần mềm Lingo 13.0 For Windows để giải các bài toán tối ưu trong kinh tế. Tập 1 / Phạm Văn Cương, Phạm Văn Thuần hiệu đính . - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2012 . - 300 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 03230-PD/VV 03249, PM/VT 08616, PM/VT 08617, PM/VV 04009-PM/VV 04078, SDH/VT 01879-SDH/VT 01888, ULKT 0001-ULKT 0400
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 18 Xây dựng hướng dẫn hành động tránh đâm va tàu thuyền theo COLREG 72 / Phạm Văn Thuần . - 2012 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 29, tr.6-11
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 1
  Tìm thấy 18 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :