Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 18 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bài tập toán cao cấp. Tập 1, Đại số và hình giải tích / Tạ Văn Đĩnh; Nguyễn Đình Trí chủ biên . - H.: Giáo dục, 1997 . - 388 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 01698-Pd/vv 01700, Pd/vv 03078-Pd/vv 03082, PD/VV 03377-PD/VV 03379, PD/VV 03481-PD/VV 03490, TOANB1 01762-TOANB1 02220, TOANBT1 00001-TOANBT1 00906, TOANBT1 00908-TOANBT1 01761
 • Chỉ số phân loại DDC: 512
 • 2 Bài tập toán cao cấp. Tập 1, Đại số và hình học giải tích / Nguyễn Đình Trí (c.b), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh . - Tái bản lần thứ 20. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2017 . - 415tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05803, PD/VV 06042, PD/VV 07933, PD/VV 07934, PM/VV 04708, PM/VV 04774, PM/VV 04775, PM/VV 06065-PM/VV 06067
 • Chỉ số phân loại DDC: 512
 • 3 Bài tập toán cao cấp. Tập 2, Phép tính giải tích một biến số / Nguyễn Đình Trí (c.b), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh . - Tái bản lần thứ 13. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2014 . - 269tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05804, PD/VV 06031, PM/VV 04709, PM/VV 04752, PM/VV 04753
 • Chỉ số phân loại DDC: 515
 • 4 Bài tập toán cao cấp. Tập 2, Phép tính giải tích một biến số / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Đình Trí . - H.: Giáo dục, 2000 . - 256 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 01719, Pd/vv 03083-Pd/vv 03087, PD/VV 03375, PD/VV 03501-PD/VV 03510, TOANB2 01850-TOANB2 02335, TOANBT2 00001-TOANBT2 01849
 • Chỉ số phân loại DDC: 515
 • 5 Bài tập toán cao cấp. Tập 3, Phép tính giải tích nhiều biến số / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Đình Trí . - H.: Giáo dục, 1999 . - 500 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 01720, Pd/vv 03088-Pd/vv 03092, PD/VV 03521-PD/VV 03530, TOANB3 00936-TOANB3 01356, TOANB3 01358-TOANB3 01717, TOANBT3 00001-TOANBT3 00935
 • Chỉ số phân loại DDC: 515
 • 6 Bài tập toán cao cấp. Tập 3, Phép tính giải tích nhiều biến số / Nguyễn Đình Trí (c.b), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh . - H. : Giáo dục Việt Nam, 2012 . - 499tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05805, PM/VV 04710
 • Chỉ số phân loại DDC: 515
 • 7 Bài tập toán cao cấp. Tập 3, Phép tính giải tích nhiều biến số / Nguyễn Đình Trí chủ biên; Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh . - H. : Giáo dục Việt Nam, 2017 . - 497tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06029, PM/VV 04748, PM/VV 04749
 • Chỉ số phân loại DDC: 515
 • 8 Toán cao cấp. Tập 1, Hình học giải tích / Nguyễn Đình Trí chủ biên . - H.: Giáo dục, 1992 . - 214 tr. : 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00885
 • Chỉ số phân loại DDC: 515
 • 9 Toán học cao cấp. Tập 2/ Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Đình Trí . - H.: Giáo dục, 1998 . - 343 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 01704-Pd/vv 01706
 • Chỉ số phân loại DDC: 515
 • 10 Toán học cao cấp. Tập 1, Đại số và hình học giải tích / Nguyễn Đình Trí (c.b), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh . - Tái bản lần thứ 21. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2017 . - 390tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05806, PM/VV 04711
 • Chỉ số phân loại DDC: 512
 • 11 Toán học cao cấp. Tập 1, Đại số và hình học giải tích / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Đình Trí . - H.: Giáo dục, 1998 . - 400 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 01695-Pd/vv 01697, Pd/vv 03063-Pd/vv 03067, PD/VV 03380, PD/VV 03381, PD/VV 03471-PD/VV 03480, TOANL1 01641, TOANL1 01643-TOANL1 01693, TOANL1 01695-TOANL1 01885, TOANL1 01887-TOANL1 01891, TOANL1 01893, TOANL1 01895, TOANL1 01897-TOANL1 01901, TOANL1 01903-TOANL1 01905, TOANL1 01907-TOANL1 01979, TOANL1 01981-TOANL1 02372, TOANLT1 00001-TOANLT1 00003, TOANLT1 00005-TOANLT1 00008, TOANLT1 00010-TOANLT1 00018, TOANLT1 00020-TOANLT1 00031, TOANLT1 00033-TOANLT1 00046, TOANLT1 00048, TOANLT1 00049, TOANLT1 00051-TOANLT1 00055, TOANLT1 00057, TOANLT1 00058, TOANLT1 00060-TOANLT1 00067, TOANLT1 00069, TOANLT1 00070, TOANLT1 00073-TOANLT1 00082, TOANLT1 00084, TOANLT1 00086-TOANLT1 00090, TOANLT1 00092-TOANLT1 00095, TOANLT1 00097-TOANLT1 00108, TOANLT1 00110, TOANLT1 00112-TOANLT1 00117, TOANLT1 00119-TOANLT1 00127, TOANLT1 00129-TOANLT1 00134, TOANLT1 00136-TOANLT1 00145, TOANLT1 00147, TOANLT1 00149-TOANLT1 00153, TOANLT1 00155-TOANLT1 00160, TOANLT1 00162-TOANLT1 00165, TOANLT1 00167-TOANLT1 00207, TOANLT1 00210-TOANLT1 00232, TOANLT1 00234-TOANLT1 00283, TOANLT1 00285-TOANLT1 00287, TOANLT1 00289-TOANLT1 00293, TOANLT1 00295-TOANLT1 00328, TOANLT1 00330-TOANLT1 00333, TOANLT1 00335-TOANLT1 00359, TOANLT1 00362-TOANLT1 00366, TOANLT1 00368-TOANLT1 00396, TOANLT1 00398-TOANLT1 00401, TOANLT1 00404, TOANLT1 00406-TOANLT1 00411, TOANLT1 00413, TOANLT1 00415-TOANLT1 00419, TOANLT1 00421-TOANLT1 00431, TOANLT1 00433, TOANLT1 00435-TOANLT1 00457, TOANLT1 00459-TOANLT1 00466, TOANLT1 00468-TOANLT1 00477, TOANLT1 00480-TOANLT1 00482, TOANLT1 00485-TOANLT1 00487, TOANLT1 00489-TOANLT1 00495, TOANLT1 00498-TOANLT1 00509, TOANLT1 00511-TOANLT1 00524, TOANLT1 00526-TOANLT1 00528, TOANLT1 00530-TOANLT1 00545, TOANLT1 00547-TOANLT1 00564, TOANLT1 00566, TOANLT1 00568-TOANLT1 00579, TOANLT1 00581-TOANLT1 00587, TOANLT1 00589-TOANLT1 00591, TOANLT1 00593-TOANLT1 00598, TOANLT1 00601-TOANLT1 00646, TOANLT1 00648-TOANLT1 00664, TOANLT1 00666-TOANLT1 00669, TOANLT1 00671-TOANLT1 00692, TOANLT1 00694-TOANLT1 00727, TOANLT1 00729-TOANLT1 00744, TOANLT1 00746-TOANLT1 00748, TOANLT1 00750, TOANLT1 00751, TOANLT1 00753-TOANLT1 00759, TOANLT1 00761-TOANLT1 00798, TOANLT1 00800-TOANLT1 00810, TOANLT1 00812, TOANLT1 00813, TOANLT1 00815-TOANLT1 00821, TOANLT1 00824-TOANLT1 00847, TOANLT1 00849-TOANLT1 00857, TOANLT1 00860-TOANLT1 00880, TOANLT1 00882-TOANLT1 00886, TOANLT1 00888, TOANLT1 00889, TOANLT1 00892, TOANLT1 00893, TOANLT1 00897, TOANLT1 00900-TOANLT1 00909, TOANLT1 00911-TOANLT1 00916, TOANLT1 00918-TOANLT1 00925, TOANLT1 00927-TOANLT1 00932, TOANLT1 00934-TOANLT1 00950, TOANLT1 00953-TOANLT1 00963, TOANLT1 00965-TOANLT1 00971, TOANLT1 00973, TOANLT1 00975-TOANLT1 00988, TOANLT1 00991-TOANLT1 00996, TOANLT1 00998, TOANLT1 01000-TOANLT1 01009, TOANLT1 01011-TOANLT1 01015, TOANLT1 01017-TOANLT1 01026, TOANLT1 01028-TOANLT1 01031, TOANLT1 01033-TOANLT1 01043, TOANLT1 01045, TOANLT1 01046, TOANLT1 01048-TOANLT1 01054, TOANLT1 01056, TOANLT1 01059-TOANLT1 01066, TOANLT1 01068-TOANLT1 01107, TOANLT1 01110-TOANLT1 01134, TOANLT1 01136-TOANLT1 01148, TOANLT1 01150-TOANLT1 01160, TOANLT1 01162, TOANLT1 01165, TOANLT1 01166, TOANLT1 01168, TOANLT1 01169, TOANLT1 01171-TOANLT1 01177, TOANLT1 01179-TOANLT1 01181, TOANLT1 01183, TOANLT1 01186-TOANLT1 01189, TOANLT1 01191-TOANLT1 01203, TOANLT1 01205-TOANLT1 01213, TOANLT1 01215, TOANLT1 01216, TOANLT1 01218-TOANLT1 01221, TOANLT1 01223-TOANLT1 01228, TOANLT1 01230, TOANLT1 01232-TOANLT1 01235, TOANLT1 01237-TOANLT1 01242, TOANLT1 01244-TOANLT1 01262, TOANLT1 01264-TOANLT1 01266, TOANLT1 01268-TOANLT1 01276, TOANLT1 01278-TOANLT1 01300, TOANLT1 01302-TOANLT1 01312, TOANLT1 01314-TOANLT1 01323, TOANLT1 01325-TOANLT1 01331, TOANLT1 01333-TOANLT1 01353, TOANLT1 01355, TOANLT1 01356, TOANLT1 01358-TOANLT1 01361, TOANLT1 01363, TOANLT1 01364, TOANLT1 01366-TOANLT1 01372, TOANLT1 01374-TOANLT1 01386, TOANLT1 01388-TOANLT1 01391, TOANLT1 01393, TOANLT1 01395-TOANLT1 01400, TOANLT1 01402-TOANLT1 01409, TOANLT1 01411-TOANLT1 01425, TOANLT1 01428, TOANLT1 01429, TOANLT1 01433-TOANLT1 01440, TOANLT1 01442-TOANLT1 01445, TOANLT1 01447-TOANLT1 01452, TOANLT1 01454-TOANLT1 01461, TOANLT1 01463-TOANLT1 01470, TOANLT1 01472, TOANLT1 01474, TOANLT1 01475, TOANLT1 01477, TOANLT1 01478, TOANLT1 01480-TOANLT1 01482, TOANLT1 01488-TOANLT1 01490, TOANLT1 01493, TOANLT1 01495-TOANLT1 01504, TOANLT1 01507, TOANLT1 01508, TOANLT1 01510, TOANLT1 01512-TOANLT1 01519, TOANLT1 01521, TOANLT1 01524-TOANLT1 01532, TOANLT1 01534-TOANLT1 01544, TOANLT1 01546-TOANLT1 01548, TOANLT1 01550-TOANLT1 01552, TOANLT1 01555-TOANLT1 01560, TOANLT1 01562-TOANLT1 01573, TOANLT1 01575-TOANLT1 01586, TOANLT1 01588-TOANLT1 01608, TOANLT1 01610-TOANLT1 01640
 • Chỉ số phân loại DDC: 512
 • 12 Toán học cao cấp. Tập 2, Phép tính giải tích một biến số / Nguyễn Đình Trí (c.b), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh . - Tái bản lần thứ 18. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2014 . - 415tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05807, PM/VV 04712
 • Chỉ số phân loại DDC: 510
 • 13 Toán học cao cấp. Tập 2, Phép tính giải tích một biến số / Nguyễn Đình Trí chủ biên . - H.: Giáo dục, 1993 . - 386 tr.; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00886, Pd/vv 03068-Pd/vv 03072, PD/VV 03376, PD/VV 03491-PD/VV 03500, TOANL2 01823-TOANL2 02335, TOANLT2 00001-TOANLT2 01459, TOANLT2 01461-TOANLT2 01822
 • Chỉ số phân loại DDC: 510
 • 14 Toán học cao cấp. Tập 2, Phép tính giải tích một biến số / Nguyễn Đình Trí chủ biên; Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh . - Tái bản lần thứ 19. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2017 . - 413tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06044, PM/VV 04778, PM/VV 04779
 • Chỉ số phân loại DDC: 510
 • 15 Toán học cao cấp. Tập 3, Phép giải tích nhiều biến số / Nguyễn Đình Trí (c.b), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh . - Tái bản lần thứ 17. - H. : Giáo dục, 2016 . - 275tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05808, PM/VV 04713
 • Chỉ số phân loại DDC: 510
 • 16 Toán học cao cấp. Tập 3, Phép giải tích nhiều biến số / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Đình Trí . - H.: Giáo dục , 1998 . - 255 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 01710-Pd/vv 01712, Pd/vv 03073-Pd/vv 03077, PD/VV 03372-PD/VV 03374, PD/VV 03511-PD/VV 03520, TOANL3 00601-TOANL3 00721, TOANL3 00723-TOANL3 00888, TOANL3 00890-TOANL3 00896, TOANL3 00898-TOANL3 01902, TOANL3 01904-TOANL3 02197, TOANLT3 00001-TOANLT3 00600, TOANLT3 01247
 • Chỉ số phân loại DDC: 510
 • 17 Toán học cao cấp. Tập 3, Phép tính giải tích nhiều biến số / Nguyễn Đình Trí chủ biên; Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh . - Tái bản lần thứ 17. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2016 . - 275tr. ; cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06036, PM/VV 04760, PM/VV 04761
 • Chỉ số phân loại DDC: 510
 • 18 Toán học cao cấp: Giáo trình dùng cho các trường đại học kĩ thuật. Tập 1, Đại số và hình học giải tích / Nguyễn Đình Trí chủ biên; Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh . - Tái bản lần thứ 21. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2017 . - 390tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06041, PM/VV 04772, PM/VV 04773
 • Chỉ số phân loại DDC: 512
 • 1
  Tìm thấy 18 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :