Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 18 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bài tập vật lí đại cương : Dùng cho các trường đại học kĩ thuật (công nghiệp, xây dựng, kiến trúc, thủy lợi, giao thông vận tải, mỏ địa chất, sư phạm kĩ thuật công nghiệp...). Tập 3, Quang học-vật lí lượng tử / Lương Duyên Bình chủ biên; Nguyễn Hữu Hồ, Lê Văn Nghĩa . - Tái bản lần thứ 20. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2016 . - 223tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06032, PM/VV 04754, PM/VV 04755
 • Chỉ số phân loại DDC: 530
 • 2 Bài tập vật lí đại cương: Dùng cho các trường đại học các khối công nghiệp, công trình thủy lợi, giao thông vận tải. Tập 2, Điện-dao động-sóng / Lương Duyên Bình ch.b; Nguyễn Hữu Hồ, Lê Văn Nghĩa, Nguyễn Quang Sính . - Tái bản lần thứ 19. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2014 . - 155tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06049, PM/VV 04788, PM/VV 04789
 • Chỉ số phân loại DDC: 530
 • 3 Bài tập vật lí đại cương: Dùng cho các trường đại học các khối công nghiệp, công trình, thủy lợi, giao thông vận tải. Tập 1, Cơ-nhiệt / Lương Duyên Bình ch.b; Nguyễn Hữu Hồ, Lê Văn Nghĩa, Nguyễn Tụng . - Tái bản lần thứ 21. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2016 . - 198tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06046, PM/VV 04794, PM/VV 04795
 • Chỉ số phân loại DDC: 530
 • 4 Bài tập vật lý đại cương. Tập 1: Cơ - Nhiệt/ Lương Duyên Bình; Nguyễn Hữu Hồ; Lê Văn Nghĩa,...[Chủ biên] . - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục, 2004 . - 195 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 03106-Pd/vv 03110, PD/VV 03385, PD/VV 03421-PD/VV 03430, VATLB1 00403-VATLB1 01317, VatlyB1 00001-VatlyB1 00402
 • Chỉ số phân loại DDC: 530
 • 5 Bài tập vật lý đại cương. Tập 3: Quang học - Vật lý lượng tử / Lương Duyên Bình, Nguyễn Hữu Hồ, Lê Văn Nghĩa [Chủ biên] . - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục, 2004 . - 224 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 03116-Pd/vv 03120, PD/VV 03388-PD/VV 03391, PD/VV 03461-PD/VV 03470, VATLB3 00663-VATLB3 01648, VatlyB3 00001-VatlyB3 00662
 • Chỉ số phân loại DDC: 530
 • 6 Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lí. Tập 1 / Lương Duyên Bình, Nguyễn Quang Hậu . - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục, 2006 . - 231tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02871-Pd/vt 02874, Pm/vt 05250-Pm/vt 05255
 • Chỉ số phân loại DDC: 530
 • 7 Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lí. Tập 2 / Lương Duyên Bình, Nguyễn Quang Hậu . - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2003 . - 288 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02739-Pd/vt 02741, Pd/vt 02875-Pd/vt 02878, Pm/vt 04976-Pm/vt 04991, Pm/vt 05256-Pm/vt 05261, SDH/vt 00857
 • Chỉ số phân loại DDC: 530
 • 8 Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lí. Tập 3 / Lương Duyên Bình, Nguyễn Quang Hậu . - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2003 . - 256 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02742-Pd/vt 02744, Pd/vt 02879-Pd/vt 02882, Pm/vt 04992-Pm/vt 05007, Pm/vt 05262-Pm/vt 05267, SDH/vt 00859
 • Chỉ số phân loại DDC: 530.076
 • 9 Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lí. Tập 4 / Lương Duyên Bình, Nguyễn Quang Hậu . - H. : Giáo dục, 2003 . - 235 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02745-Pd/vt 02747, Pd/vt 02883-Pd/vt 02886, Pm/vt 05008-Pm/vt 05023, Pm/vt 05268-Pm/vt 05273, SDH/vt 00858
 • Chỉ số phân loại DDC: 530
 • 10 Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lí. Tập 5 / Lương Duyên Bình, Nguyễn Quang Hậu . - H. : Giáo dục, 2006 . - 219tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02887-Pd/vt 02890, Pm/vt 05274-Pm/vt 05279
 • Chỉ số phân loại DDC: 530
 • 11 Vật lí đại cương: Dùng cho các trường đại học khối kĩ thuật công nghiệp. Tập 1, Cơ-nhiệt / Lương Duyên Bình ch.b; Ngô Phú An, Đỗ Trần Cát, Đỗ Khắc Chung,... b.s . - Tái bản lần thứ 13. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2017 . - 267tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06045, PM/VV 04796, PM/VV 04797
 • Chỉ số phân loại DDC: 530
 • 12 Vật lí đại cương: Dùng cho các trường đại học khối kĩ thuật công nghiệp. Tập 2, Điện-dao động-sóng / Lương Duyên Bình, Dư Trí Công, Nguyễn Hữu Hồ . - Tái bản lần thứ 22. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2016 . - 344tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06035, PM/VV 04764, PM/VV 04765
 • Chỉ số phân loại DDC: 530
 • 13 Vật lí đại cương: Dùng cho các trường đại học khối kĩ thuật công nghiệp. Tập 3. P1, Quang học-vật lí nguyên tử và hạt nhân / Lương Duyên Bình chủ biên; Ngô Phú An, Lê Băng Sương, Nguyễn Hữu Tăng . - Tái bản lần thứ 21. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2015 . - 247tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06034, PM/VV 04758, PM/VV 04759
 • Chỉ số phân loại DDC: 530
 • 14 Vật lý đại cương. Tâp1: Cơ - Nhiệt / Lương Duyên Bình [Chủ biên] . - H. : Giáo dục, 2003 . - 267 tr ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 03093-Pd/vv 03097, PD/VV 03411-PD/VV 03420, VATL1 00558-VATL1 00894, VATL1 00896-VATL1 01543, VatlyL1 00001-VatlyL1 00557
 • Chỉ số phân loại DDC: 530
 • 15 Vật lý đại cương. Tập 2/ Dư Trí Công, Lương Duyên Bình . - H.: Giáo dục, 1993 . - 336 tr.; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00883
 • Chỉ số phân loại DDC: 530
 • 16 Vật lý đại cương. Tập 2: Điện - Dao động - Sóng / Lương Duyên Bình, Dư Trí Công, Nguyễn Hữu Hồ . - In lần thứ 10. - H. : Giáo dục, 2002 . - 339 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 03098-Pd/vv 03102, PD/VV 03431-PD/VV 03440, VATL2 00363-VATL2 01268, VATL2 01270-VATL2 01392, VatlyL2 00001-VatlyL2 00362
 • Chỉ số phân loại DDC: 530
 • 17 Vật lý đại cương. Tập 3/ Lương Duyên Bình chủ biên . - Kđ: Knxb, 19?? . - 244 tr.: 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00882
 • Chỉ số phân loại DDC: 530
 • 18 Vật lý đại cương. Tập 3: Quang học - Vật lý nguyên tử và hạt nhân / Lương Duyên Bình [chủ biên] . - H. : Giáo dục, 2002 . - 244 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 03103-Pd/vv 03105, PD/VV 03387, PD/VV 03451-PD/VV 03460, VATL3 00624-VATL3 01604, VatlyL3 00001-VatlyL3 00623
 • Chỉ số phân loại DDC: 530
 • 1
  Tìm thấy 18 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :