Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bài tập Vẽ kỹ thuật xây dựng. T.1 / Đặng Văn Cứ, Nguyễn Quang Cự, Đoàn Như Kim . - Tái bản lần thứ mười bảy. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2014 . - 127tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06402, PM/VT 08712, PM/VT 08713
 • Chỉ số phân loại DDC: 629
 • 2 Bài tập vẽ kỹ thuật xây dựng. Tập 1 / Nguyễn Quang Cự, Đoàn Như Kim . - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 1997 . - 72 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 03779, VKTXB1 00001-VKTXB1 00092
 • Chỉ số phân loại DDC: 692
 • 3 Từ điển bách khoa xây dựng kiến trúc / Đoàn Định Kiến ch.b; Nguyễn Huy Côn, Trần Hùng, Đoàn Như Kim,.. . - H.: Xây dựng, 2003 . - 496tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06921, PD/VT 06922, PM/VT 09270-PM/VT 09277
 • Chỉ số phân loại DDC: 720
 • 4 Từ điển Việt - Anh - Pháp kiến trúc và xây dựng / Đoàn Định Kiến, Đoàn Như Kim . - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2004 . - 207tr. ; 19cm
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/Vbook/T%E1%BB%AB%20%C4%91i%E1%BB%83n%20Vi%E1%BB%87t-Anh-Ph%C3%A1p%20ki%E1%BA%BFn%20tr%C3%BAc%20v%C3%A0%20x%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng_p1_8945.pdf
 • 1
  Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :