Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Hoàng, Minh Sơn
Mạng truyền thông công nghiệp / Hoàng Minh Sơn (CTĐT)
H. : Khoa học và kỹ thuật, 2006
256tr. ; 24cm
Call Number: 621.382 MAN 2006
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3) [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pd/Vt 00511-3
Lib-Vimaru: Phòng mượn Giáo trình [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:MATT 0001-65, MATT 0067-90
PM/VT:MATT 0066
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:Pm/Vt 00956-61
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:SDH/Vt 00829
Tổng số bản: 100
Số bản rỗi: 91 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Dữ liệu điện tử
LogoLINK
http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/Mang-truyen-thong-cong-nghiep_Hoang-Minh-Son_2006.pdf
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bài tập toán cao cấp. T. 3, Phép tính giải tích nhiều biến số / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Đình Trí
Toán học cao cấp. T. 3, Phép giải tích nhiều biến số / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Đình Trí
Matlab và Simulink dành cho kỹ sư điều khiển tự động / Nguyễn Phùng Quang (CTĐT)
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận