Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Hoàng, Tuấn Anh
Thiết kế bản vẽ thi công nhà ở cán bộ Công ty 8/3 / Hoàng Tuấn Anh, Phạm Ngọc Ánh, Đỗ Hồng Quang; Nghd.: Phạm Ngọc Vương
Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2023
203 tr. ; 30 cm + bản vẽ
Call Number:
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế   Sơ đồ
GY:PD/TK 21201
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận