Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Trần, Huy Đức
Thiết kế bản vẽ thi công Chung cư Him Lam, Hùng Vương, Hồng Bàng - Hải Phòng/ Trần Huy Đức, Nguyễn Đức Trọng, Vũ Duy Đại; Nghd.: Đỗ Quang Thành
Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2023
136 tr. ; 30 cm + bản vẽ
Call Number: 690 THI 2023
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế   Sơ đồ
GY:PD/TK 21200
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận