Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Nguyen, Thi Ngoc Anh
Evaluating Business Performance of Hai Phong Yusen logistics company Limited / Nguyen Thi Ngoc Anh; Mai Thi Minh Nguyet; Vu Nhat Truong, ; Nghd.: Nguyen Thi Thuy Hong
Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2023
64tr. ; 30cm
Call Number: 338 EVA 2023
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế   Sơ đồ
GY:PD/TK 21117
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận