Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Năng suất lao động trong xây dựng : Sách chuyên khảo / Đinh Tuấn Hải chủ biên, Nguyễn Văn Tâm, Phạm Xuân Anh, Nguyễn Quốc Toản
H. : Xây dựng, 2021
350tr. ; 24cm
Call Number:
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3)   Sơ đồ
PD/VT 07987
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo   Sơ đồ
PM/VT 10932-3
Tổng số bản: 3
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận