Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Lê, Xuân Trường
Quy hoạch kiến trúc tương tác văn hóa và kinh tế tầm nhìn - nhận thức - niềm tin - hành động mới / Lê Xuân Trường
H. : Xây dựng, 2022
250tr. ; 24cm
Call Number: 720 GIƠ 2022
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3)   Sơ đồ
PD/VT 08030
Lib-Vimaru: Phòng Mượn Tham khảo   Sơ đồ
PM/VT 10794-5
Tổng số bản: 3
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận