Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Mai, Lê Anh Duy
Đánh giá hoạt động khai thác hàng container tại Công ty CP Cảng Xanh VIP năm 2019-2020 / Mai Lê Anh Duy, Nguyễn Việt Hưng, Nguyễn Thùy Dương; Nghd.: Trương Thị Như Hà
Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2021
54tr. ; 30cm
Call Number: 338 ĐAN 2021
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế   Sơ đồ
GY:PD/TK 19724
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận