Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Phùng, Nhật Hoàng
Lập kế hoạch giải phóng tàu container Sitc Haian tại cảng Đình Vũ / Phùng Nhật Hoàng, Nguyễn Thị Mỹ Dung, Bùi Thị Ánh Nhung; Nghd.: Nguyễn Minh Phương
Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2021
69tr. ; 30cm
Call Number: 338 LÂP 2021
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế   Sơ đồ
GY:PD/TK 19723
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận