Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Vũ, Thúy Hà
Qui trình giao nhận hàng nhập FCL/LCL của Công ty CP tiếp vận siêu tốc / Vũ Thúy Hà, Lưu Thị Hồng Thắm, Đoàn Thị Phương Thảo; Nghd.: Đặng Công Xưởng
Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2021
94tr. ; 30cm
Call Number: 338 QUI 2021
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế   Sơ đồ
GY:PD/TK 19731
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận