Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Đề tài khoa học
Thông tin mô tả: Hoàng, Thị Ngọc Quỳnh
Nghiên cứu quy định về xuất xứ hàng hóa theo hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) / Hoàng Thị Ngọc Quỳnh, Trịnh Thị Thu Thảo, Phạm Thanh Tân
Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt nam, 2020
43 tr. ; 30 cm
Call Number: 623.88 NGH 2020
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Đề tài Nghiên cứu khoa học   Sơ đồ
NCKH 01361
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
    
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận